Wzór formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposób jego... - Dz.U.2014.1086 - OpenLEX

Wzór formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposób jego przekazywania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1086

Akt utracił moc
Wersja od: 14 sierpnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 4 sierpnia 2014 r.
w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 116, poz. 975) zarządza się, co następuje:
Wzór formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, jest określony w załączniku do rozporządzenia.
Formularz, o którym mowa w § 1, przekazywany za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, sporządza się w arkuszu kalkulacyjnym.
Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 października 2009 r. w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania (Dz. U. Nr 178, poz. 1378, z późn. zm.).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

Wykaz producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym w roku ...1),2)

wzór

Objaśnienia:

1) W wykazie za dany rok jednostki certyfikujące umieszczają dane producentów spełniających wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, którzy zgłosili podjęcie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. Nr 116, poz. 975), i zostali objęci systemem kontroli, o którym mowa w art. 7 ust. 1 tej ustawy, najpóźniej 25. dnia liczonego od dnia upływu ostatecznego terminu do złożenia wniosku o przyznanie płatności bezpośredniej, tj. od dnia 15 maja danego roku, zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2012 r. poz. 1164, z późn. zm.).

2) Producenci ekologiczni spełniający wymagania dotyczące produkcji ekologicznej, którzy zgłosili podjęcie działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym, i zostali objęci systemem kontroli, o którym mowa w art. 7 ust. 1 tej ustawy, po upływie 25. dnia liczonego od dnia upływu ostatecznego terminu do złożenia wniosku o przyznanie płatności bezpośredniej, tj. od dnia 15 maja danego roku, zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 2007 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, mogą być umieszczeni w wykazie, jeżeli jednostka certyfikująca posiada dokumentację potwierdzającą, że spełniali oni wymogi określone w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego przed tym terminem.

3) Należy wpisać numer identyfikacyjny producenta nadany na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2012 r. poz. 86 oraz z 2013 r. poz. 1537).

4) Należy wpisać dla każdej działki rolnej powierzchnię upraw spełniającą wymogi produkcji w rolnictwie ekologicznym.

5) Należy wpisać numer działki ewidencyjnej, na której jest położona dana działka rolna lub jej część. W przypadku gdy działka rolna jest położona na kilku działkach ewidencyjnych, numery działek ewidencyjnych należy podać w odrębnych wierszach.

6) Należy wpisać nazwę rośliny uprawianej w plonie głównym ujętej w wykazie roślin objętych płatnością rolnośrodowiskową w ramach pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 361, z późn. zm.).

7) Należy wpisać nazwę produktu uzyskanego z rośliny, o której mowa w kolumnie 11. Podaje się wyłącznie informację o produktach spełniających wymóg określony we wprowadzeniu do wyliczenia w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 (Dz. Urz. UE L 189 z 20.07.2007, str. 1, z późn. zm.), potwierdzony certyfikatem, o którym mowa w art. 29 rozporządzenia Rady nr 834/2007. W przypadku gdy z danej działki rolnej uzyskano więcej niż jeden produkt, nazwy tych produktów należy podać w odrębnych wierszach.

8) Należy wpisać wielkość produkcji (w tonach z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku) produktów, o których mowa w kolumnie 12. Nie wypełnia się w przypadku roślin uprawianych w ramach wariantów 2.3 i 2.4, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

9) Należy wpisać numer wariantu zgodnie z pakietem 2. Rolnictwo ekologiczne, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

10) Należy wpisać szacunkową powierzchnię uprawy na danej działce rolnej, na której w trakcie kontroli nie była zachowana obsada roślin, ze wskazaniem sposobu obliczenia tej powierzchni -w przypadku upraw sadowniczych i jagodowych oraz pozostałych upraw sadowniczych i jagodowych określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

11) W przypadku gdy rośliny, o których mowa w kolumnie 11, zostały wykorzystane do produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego, należy wpisać rodzaj uzyskanego produktu pochodzenia zwierzęcego. Podaje się wyłącznie informacje o produktach spełniających wymogi określone we wprowadzeniu do wyliczenia w art. 1 ust. 2 rozporządzenia Rady nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 2092/91.

12) Należy wpisać wielkość produkcji (w tonach z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku, litrach lub sztukach) produktów pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w kolumnie 16.

13) Wypełnia się w przypadku, gdy producent ubiega się o wsparcie finansowe w ramach wariantów 2.3 lub 2.4, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Należy wpisać gatunek zwierzęcia, którego posiadaczem był producent. Wpisuje się tylko zwierzęta uwzględniane do obliczenia płatności rolnośrodowiskowej za realizację wariantów 2.3 i 2.4 pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W przypadku gdy producent był posiadaczem więcej niż jednego zwierzęcia, gatunek każdego zwierzęcia należy podać w odrębnym wierszu.

14) Wypełnia się w przypadku, gdy producent ubiega się o wsparcie finansowe w ramach wariantów 2.3 lub 2.4, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Program rolnośrodowiskowy" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Należy wpisać numer identyfikacyjny zwierzęcia, które jest utrzymywane w danym gospodarstwie zgodnie z wymogami produkcji zwierzęcej w rolnictwie ekologicznym (numer identyfikacyjny zwierzęcia gospodarskiego lub - w przypadku koni - numer w rejestrze koniowatych, nadane zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt). W przypadku gdy producent był posiadaczem więcej niż jednego zwierzęcia, numer identyfikacyjny każdego zwierzęcia należy podać w odrębnym wierszu.

15) Należy wpisać datę objęcia producenta systemem kontroli, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym, przez jednostkę certyfikującą - w przypadku producenta ekologicznego objętego systemem kontroli w danym roku.

1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).