§ 4. - Wzór formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposób... - Dz.U.2014.1086 - OpenLEX

§ 4. - Wzór formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposób jego przekazywania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1086

Akt utracił moc
Wersja od: 14 sierpnia 2014 r.
§  4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.