§ 3. - Wzór formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposób... - Dz.U.2014.1086 - OpenLEX

§ 3. - Wzór formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposób jego przekazywania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1086

Akt utracił moc
Wersja od: 14 sierpnia 2014 r.
§  3.
Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 października 2009 r. w sprawie wzoru formularza wykazu producentów, którzy spełnili wymagania dotyczące produkcji w rolnictwie ekologicznym, oraz sposobu jego przekazywania (Dz. U. Nr 178, poz. 1378, z późn. zm.).