Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.800

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 kwietnia 2019 r.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2019 r. 2
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1758), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 231 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 650).