Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.800

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 kwietnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TECHNOLOGII 1
z dnia 23 kwietnia 2019 r.
w sprawie wzoru formularza wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych

Na podstawie art. 22 ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. - Prawo probiercze (Dz. U. z 2019 r. poz. 129) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzór formularza wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2019 r. 2

ZAŁĄCZNIK

Oznaczenie organu administracji probierczej Miejscowość ................., data ...............

Formularz wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych

I. Oznaczenie podmiotu dokonującego zgłoszenia

1.

Firma przedsiębiorcy
Adres do doręczeń
Adres, pod którym jest

wykonywana działalność

gospodarcza (o ile jest

inny)

Numer identyfikacji

podatkowej (NIP)

Dane kontaktowe

zgłaszającego:

nr telefonu i adres e-mail

2.*)

Imię

Nazwisko

Ulica, nr domu,

nr lokalu

___________________________

*) Punkt 2 wypełnia tylko podmiot, o którym mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 1 kwietnia 2011 r. – Prawo probiercze (Dz. U. z 2019 r. poz. 129).

Kod pocztowy

Miejscowość

Nr PESEL lub

nr dokumentu

potwierdzającego

tożsamość i obywatelstwo

Dane kontaktowe

zgłaszającego:

nr telefonu i adres e-mail

II. Projekty graficzne znaku imiennego

(zatwierdza organ administracji probierczej)

III. Do wniosku należy dołączyć odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, jeżeli podmiot

jest wpisany do tego rejestru.

1 Minister Przedsiębiorczości i Technologii kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Przedsiębiorczości i Technologii (Dz. U. poz. 93).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru formularza wniosku zgłoszenia znaku imiennego do rejestru znaków imiennych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1758), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 231 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 650).