Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1758 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 września 2017 r.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.