§ 1. - Wzór formularza wniosku o udostępnienie cudzoziemcowi informacji umieszczonych w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, lub Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu, a także o sprostowanie albo usunięcie danych umieszczonych w tym wykazie lub Systemie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.549

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 kwietnia 2014 r.
§  1.
1.
Rozporządzenie określa wzór formularza wniosku o:
1)
udostępnienie cudzoziemcowi informacji o umieszczeniu jego danych w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, zwanym dalej "wykazem", lub Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu, o terminie obowiązywania wpisu i podstawie prawnej i faktycznej wpisu;
2)
sprostowanie danych umieszczonych w wykazie lub Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu;
3)
usunięcie danych umieszczonych w wykazie lub Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu.
2.
Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.