Wzór formularza wniosku o udostępnienie cudzoziemcowi informacji umieszczonych w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, lub Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu, a także o sprostowanie albo usunięcie danych umieszczonych w tym wykazie lub Systemie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.549

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 kwietnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1
z dnia 23 kwietnia 2014 r.
w sprawie wzoru formularza wniosku o udostępnienie cudzoziemcowi informacji umieszczonych w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, lub Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu, a także o sprostowanie albo usunięcie danych umieszczonych w tym wykazie lub Systemie

Na podstawie art. 446 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463) zarządza się, co następuje:
1.
Rozporządzenie określa wzór formularza wniosku o:
1)
udostępnienie cudzoziemcowi informacji o umieszczeniu jego danych w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, zwanym dalej "wykazem", lub Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu, o terminie obowiązywania wpisu i podstawie prawnej i faktycznej wpisu;
2)
sprostowanie danych umieszczonych w wykazie lub Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu;
3)
usunięcie danych umieszczonych w wykazie lub Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu.
2.
Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2014 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE CUDZOZIEMCOWI INFORMACJI O UMIESZCZENIU JEGO DANYCH W WYKAZIE CUDZOZIEMCÓW, KTÓRYCH POBYT NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ JEST NIEPOŻĄDANY, LUB SYSTEMIE INFORMACYJNYM SCHENGEN DO CELÓW ODMOWY WJAZDU, A TAKŻE O SPROSTOWANIE ALBO USUNIĘCIE DANYCH UMIESZCZONYCH W TYM WYKAZIE LUB SYSTEMIE

wzór
1 Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).