Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.943

| Akt utracił moc
Wersja od: 15 maja 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 8 maja 2017 r.
w sprawie wzoru formularza wniosku o przyznanie repatriantowi pomocy finansowej z tytułu remontu, adaptacji lub wyposażenia lokalu mieszkalnego

Na podstawie art. 17a ust. 6 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392, z 2015 r. poz. 1274 oraz z 2017 r. poz. 60 i 858) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy finansowej ze środków budżetu państwa na częściowe pokrycie poniesionych, udokumentowanych przez repatrianta kosztów związanych z remontem, adaptacją lub wyposażeniem lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia się w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej "wnioskiem".
§  2.  Wzór formularza wniosku jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY FINANSOWEJ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA NA CZĘŚCIOWE POKRYCIE PONIESIONYCH, UDOKUMENTOWANYCH PRZEZ REPATRIANTA KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z REMONTEM, ADAPTACJĄ LUB WYPOSAŻENIEM LOKALU MIESZKALNEGO W MIEJSCU OSIEDLENIA SIĘ W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

wzór

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).