Wzór formularza wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.925

Akt obowiązujący
Wersja od: 14 sierpnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)
z dnia 7 sierpnia 2012 r.
w sprawie wzoru formularza wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

Na podstawie art. 58 ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. poz. 161) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa wzór formularza wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego.
Wzór formularza wniosku o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego jest określony w załączniku do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 15 sierpnia 2012 r.
______

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

ZAŁĄCZNIK

WNIOSEK

o potwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

wzór