Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.507

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 marca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 18 marca 2020 r.
w sprawie wzoru formularza wniosku dłużnika o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

Na podstawie art. 49125 ust. 6 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 498, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się wzór formularza wniosku dłużnika o otwarcie postępowania o zawarcie układu na zgromadzeniu wierzycieli przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, który jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 marca 2020 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

WNIOSEK DŁUŻNIKA O OTWARCIE POSTĘPOWANIA O ZAWARCIE UKŁADU NA ZGROMADZENIU WIERZYCIELI

wzór