Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2526

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie wzoru formularza sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2018

Na podstawie art. 237b ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, 1000, 1479, 1544, 1564 i 1592) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa wzór formularza sprawozdania o produktach w opakowaniach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami opakowaniowymi za rok 2018 składanego przez przedsiębiorców, o których mowa w art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 150, 650 i 1479).
§  2.  Wzór formularza, o którym mowa w § 1, określa załącznik do rozporządzenia.
§  3.  Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie wzoru formularza sprawozdania za rok 2015 i za rok 2016 (Dz. U. poz. 182).
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

ROCZNE SPRAWOZDANIE O PRODUKTACH W OPAKOWANIACH, OPAKOWANIACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI OPAKOWANIOWYMI ZA ROK 2018

wzór

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).