Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1489

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 grudnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1
z dnia 26 listopada 2013 r.
w sprawie wzoru formularza służącego do przedkładania Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej sprawozdania z działalności pocztowej

Na podstawie art. 43 ust. 7 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa wzór formularza służącego do przedkładania Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej sprawozdania z działalności pocztowej, zwanego dalej "formularzem", wraz z objaśnieniami co do sposobu jego wypełnienia.
§  2.
1. Ustala się wzór formularza składającego się z następujących części:
1) "Formularz 00. Sprawozdanie z działalności pocztowej - informacja o operatorze pocztowym i jego zasobach";
2) "Formularz 01. Sprawozdanie z działalności pocztowej - usługi powszechne";
3) "Formularz 02. Sprawozdanie z działalności pocztowej - usługi wchodzące w zakres usług powszechnych";
4) "Formularz 03. Sprawozdanie z działalności pocztowej - przesyłki kurierskie";
5) "Formularz 04. Sprawozdanie z działalności pocztowej - inne usługi pocztowe";
6) "Formularz 05. Sprawozdanie z działalności pocztowej - dostęp do elementów infrastruktury pocztowej".
2. Wzór formularza, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.
§  3.
1. Część formularza, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, wypełnia każdy operator pocztowy.
2. Części formularza, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 i 6, wypełnia operator wyznaczony i przedkłada jako załącznik do części formularza, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.
3. Części formularza, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3-5, operator pocztowy wypełnia stosownie do wykonywanej działalności pocztowej i przedkłada jako załącznik do części formularza, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

Formularz sprawozdania z działalności pocztowej

1 Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - łączność, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. Nr 248, poz. 1479).