Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.1607

| Akt obowiązujący
Wersja od: 20 grudnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 9 grudnia 2013 r.
w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali

Na podstawie art. 102 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888 i 1238) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzór formularza przyjęcia odpadów metali, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIK

WZÓR FORMULARZA PRZYJĘCIA ODPADÓW METALI

FORMULARZ PRZYJĘCIA ODPADÓW METALI1)

Nr formularza:

Osoba przekazująca odpady

Imię i nazwisko

Adres

Numer dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość

Przekazanie odpadów

Data przyjęcia odpadów

Źródło pochodzenia odpadów2)

Kod

odpadów3)

Rodzaj odpadów3)

Rodzaj produktu,

z którego powstały odpady4)

Masa odpadów

[Mg]5)

Wartość odpadów6)

Suma

Oświadczenie przekazującego odpady:

Oświadczam, że odpad stanowi moją własność, nie jest obciążony prawami na rzecz osób trzecich i nie pochodzi z kradzieży.7)

Uwagi:

Posiadacz odpadów przyjmujący odpady

(imię i nazwisko lub nazwa):

Data i podpis przyjmującego odpady:

Podpis osoby przekazującej odpady:

Objaśnienia:

1) Formularz wypełnia w dwóch egzemplarzach posiadacz odpadów prowadzący punkt zbierania odpadów metali,

po jednym egzemplarzu dla przekazującego i przyjmującego odpady.

2) Miejsce wytworzenia lub pozyskania odpadów, w szczególności gospodarstwo domowe, gospodarstwo rolne i rozbiórka

obiektu.

3) Zgodnie z przepisami określającymi katalog odpadów.

4) Na przykład: narzędzia ogrodnicze, elementy konstrukcyjne.

5) Z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku – w przypadku ilości poniżej 1 kg należy zwiększyć dokładność

do czwartego miejsca po przecinku.

6) Kwota do zapłacenia posiadaczowi przekazującemu odpady (wartość odpadów - cena za 1 Mg x masa towaru) –

wypełnienie tego pola nie jest obowiązkowe.

7) Oświadczenie nie zwalnia posiadacza odpadów prowadzącego punkt zbierania odpadów metali z odpowiedzialności

na zasadach określonych w art. 291 i art. 292 Kodeksu karnego oraz art. 122 Kodeksu wykroczeń, w szczególności

gdy skład lub postać odpadów mogą sugerować, że odpady zostały nielegalnie pozyskane, na przykład gdy są przeka-

zywane elementy infrastruktury kolejowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej i wodociągowej, w tym opalonej

lub zmielonej miedzi.

1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali (Dz. U. Nr 197, poz. 2033), które na podstawie art. 250 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888 i 1238) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.