Dz.U.2018.2444

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 18 grudnia 2018 r.
w sprawie wzoru formularza oświadczenia o stanie majątkowym składanego przez komorników sądowych

Na podstawie art. 32 ust. 12 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, 1443, 1669 i 2244) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wzór formularza oświadczenia o stanie majątkowym składany przez komorników sądowych jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJĄTKOWYM SKŁADANE PRZEZ KOMORNIKÓW SĄDOWYCH

Właściwy urząd skarbowy

.......................................................................................................................................................

Ja, niżej podpisany(a), ..................................................................................................................

(imiona i nazwisko, w przypadku kobiet podać nazwisko panieńskie)

urodzony(a) ......................................................... w ....................................................................

Komornik Sądowy(a) przy ...........................................................................................................

(oznaczenie sądu, przy którym komornik działa, i numer porządkowy kancelarii komorniczej)

po zapoznaniu się z przepisami ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, z późn. zm.), zgodnie z art. 32 ust. 1 tej ustawy oświadczam, że w skład mojego majątku osobistego lub objętego małżeńską wspólnością majątkową wchodzą*:

I

Zasoby pieniężne

1.Środki posiadane w walucie polskiej: ...................................................................................

2.Środki posiadane w walucie obcej: .......................................................................................

II

Nieruchomości i tytuły prawne do ich posiadania

1.Nieruchomość zabudowana:

stanowiąca działkę(i) nr ewid. ....................... o powierzchni: ...................... m2

adres: .....................................................................................................................................

tytuł prawny (własność, współwłasność, wielkość udziału we współwłasności, inny tytuł prawny - podać jaki oraz inne dane):

................................................................................................................................................

2.Mieszkanie:

powierzchnia: .......... m2

adres: .....................................................................................................................................

tytuł prawny (własność, współwłasność, wielkość udziału we współwłasności, inny tytuł prawny - podać jaki oraz inne dane):

................................................................................................................................................

3.Inne nieruchomości:

powierzchnia: .......... m2

adres: .....................................................................................................................................

tytuł prawny (własność, współwłasność, wielkość udziału we współwłasności, inny tytuł prawny - podać jaki oraz inne dane):

................................................................................................................................................

4.Nieruchomości rolne:

rodzaj gospodarstwa: ............................................................................................................

powierzchnia: .......... m2

adres: .....................................................................................................................................

rodzaj zabudowy: ..................................................................................................................

tytuł prawny (własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste, dzierżawa, inny tytuł,

podać jaki): ............................................................................................................................

Z tego tytułu osiągnąłem (osiągnęłam) w ubiegłym roku dochód w wysokości:

................................................................................................................................................

III

Rzeczy ruchome o wartości jednostkowej powyżej 10 000 zł

(w przypadku pojazdów mechanicznych należy podać markę, model i rok produkcji)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

IV

Udziały i akcje w spółkach prawa handlowego

(nazwa spółki, siedziba, wielkość udziałów, ilość akcji)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

V

Instrumenty finansowe w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286, z późn. zm.) inne niż wskazane w pkt IV

(rodzaj, ilość i wartość)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

VI

Dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, uzyskane w okresie roku przed dniem, na który jest składane oświadczenie, o ile ich łączna wartość przekracza 10 000 zł, i ich źródła, w tym:

- dochody uzyskane z tytułu prowadzenia indywidualnej kancelarii komorniczej .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

- dochody z innych źródeł, których jednostkowa wartość przekracza 10 000 zł .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

VII

Mienie nabyte przez składającego oświadczenie albo jego małżonka od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub samorządowej osoby prawnej, które podlegało zbyciu w drodze przetargu

(podać rodzaj mienia, datę nabycia, od kogo)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

VIII

Wierzytelności pieniężne i zobowiązania pieniężne o wartości powyżej 10 000 zł

(w tym zaciągnięte kredyty i pożyczki, warunki, na jakich zostały udzielone, wobec kogo, w związku z jakim zdarzeniem, w jakiej wysokości, wysokość pozostałego zadłużenia)

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

IX

Inne dodatkowe dane o stanie majątkowym

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Jestem świadomy(a) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

...............................................................................................

(miejscowość, data)(podpis)

______________________________________

* Skreślić wyrazy niedotyczące osoby wypełniającej. W przypadku posiadania majątku osobistego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową, przy każdym przedmiocie (składniku) wymienionym w oświadczeniu majątkowym (tj. od punktu I do IX) należy uczynić stosowną adnotację wskazującą na to, czy przedmiot (składnik) ten stanowi majątek osobisty, czy majątek objęty małżeńską wspólnością majątkową.