Wzór formularza opinii służbowej oraz opiniowanie służbowe funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.174.1250

Akt utracił moc
Wersja od: 29 września 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 25 września 2006 r.
w sprawie wzoru formularza opinii służbowej oraz opiniowania służbowego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 710) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa wzór formularza opinii służbowej oraz szczegółowe zasady i tryb opiniowania służbowego funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego, zwanych dalej "funkcjonariuszami".
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
ustawa - ustawę z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego;
2)
bezpośredni przełożony - przełożonego zajmującego stanowisko nie niższe niż kierownika sekcji lub równorzędne, któremu funkcjonariusz podlega bezpośrednio;
3)
wyższy przełożony - kierownika jednostki organizacyjnej Służby Kontrwywiadu Wojskowego, zastępcę Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego sprawującego bezpośredni nadzór nad jednostką organizacyjną Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego;
4)
kierownik jednostki organizacyjnej - również funkcjonariusza pełniącego obowiązki kierownika jednostki organizacyjnej Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
1. 
Przy opiniowaniu służbowym funkcjonariusza uwzględnia się następujące kryteria:
1)
efektywność służby;
2)
kwalifikacje zawodowe i wiedzę ogólną;
3)
umiejętność oceny sytuacji;
4)
znajomość służby;
5)
samodzielność wykonywania zadań;
6)
planowanie i organizację własnej pracy;
7)
podejmowanie nowych inicjatyw;
8)
dyscyplinę i obowiązkowość;
9)
dyspozycyjność;
10)
umiejętność współpracy;
11)
przestrzeganie zasad ochrony informacji niejawnych;
12)
sposób sporządzania dokumentów służbowych;
13)
proces adaptacji zawodowej - w przypadku funkcjonariuszy w okresie służby przygotowawczej.
2. 
W opiniowaniu służbowym funkcjonariuszy zajmujących stanowiska kierownicze, oprócz kryteriów wymienionych w ust. 1, ocenie podlega:
1)
komunikacja werbalna;
2)
planowanie i ustalanie priorytetów;
3)
podejmowanie decyzji;
4)
przekazywanie zadań;
5)
zarządzanie czasem własnym i podwładnych;
6)
kierowanie podwładnymi;
7)
ocenianie podwładnych;
8)
dbałość o stosunki międzyludzkie;
9)
odporność na presję;
10)
zarządzanie zasobami materialnymi.
3. 
Wzór formularza opinii służbowej stanowi załącznik do rozporządzenia.
Przy opiniowaniu służbowym funkcjonariuszy stosuje się pięciostopniową skalę ocen poziomu spełniania kryteriów, o których mowa w § 3:
1)
5 - poziom wysoki;
2)
4 - poziom powyżej przeciętnej;
3)
3 - poziom przeciętny;
4)
2 - poziom poniżej przeciętnej;
5)
1 - poziom zdecydowanie poniżej przeciętnej.
1. 
Na podstawie ocen poziomu spełniania kryteriów, wystawionych funkcjonariuszowi z zastosowaniem skali ocen określonej w § 4, dokonuje się oceny ogólnej przebiegu służby funkcjonariusza.
2. 
Do oceny ogólnej przebiegu służby funkcjonariusza, o której mowa w ust. 1, sporządza się także opis zawierający w szczególności uwagi co do:
1)
sposobu wywiązywania się przez funkcjonariusza z obowiązków służbowych;
2)
przydatności funkcjonariusza na zajmowanym stanowisku oraz do służby w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego.
3. 
Ocena ogólna przebiegu służby funkcjonariusza wraz z opisem, o którym mowa w ust. 2, stanowi opinię służbową.
1. 
Funkcjonariusz podlega okresowemu opiniowaniu służbowemu, w terminach określonych w art. 12 ust. 1 ustawy.
2. 
Niezależnie od terminów, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy, funkcjonariusz podlega opiniowaniu służbowemu:
1)
w przypadku zwolnienia od odbywania służby przygotowawczej - pierwszemu opiniowaniu służbowemu po upływie 12 miesięcy służby stałej;
2)
przed mianowaniem, w trybie art. 32 ust. 1 ustawy, na wyższy stopień obowiązujący w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego albo na wyższe stanowisko służbowe, chyba że od ostatniej opinii służbowej upłynęło mniej niż 12 miesięcy;
3)
w okresie służby przygotowawczej, bezpośrednio przed mianowaniem na funkcjonariusza w służbie stałej;
4)
w okresie służby przygotowawczej, w przypadku stwierdzenia nieprzydatności do służby;
5)
w razie stwierdzenia niewywiązywania się z obowiązków służbowych.
Opinię służbową sporządza bezpośredni przełożony.
1. 
Bezpośredni przełożony zapoznaje funkcjonariusza z opinią służbową w terminie, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy.
2. 
Fakt zapoznania się z opinią służbową funkcjonariusz potwierdza własnoręcznym podpisem.
3. 
Podpisaną opinię służbową włącza się do akt osobowych funkcjonariusza.
4. 
W razie odmowy funkcjonariusza podpisania opinii służbowej bezpośredni przełożony, który sporządził opinię służbową, dokonuje na niej odpowiedniej adnotacji.
5. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 4, uznaje się, że funkcjonariusz został zapoznany z opinią służbową w dniu dokonania przez bezpośredniego przełożonego adnotacji o odmowie podpisania przez tego funkcjonariusza opinii służbowej.
Po zapoznaniu funkcjonariusza z opinią służbową bezpośredni przełożony przedstawia ją do wiadomości właściwemu wyższemu przełożonemu.
1. 
Funkcjonariusz, który nie zgadza się z treścią opinii służbowej, może wnieść, drogą służbową, odwołanie od opinii służbowej na piśmie do właściwego wyższego przełożonego w terminie, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy. Odwołanie powinno zawierać uzasadnienie.
2. 
Odwołanie powinno zostać rozpatrzone w terminie 30 dni od dnia jego wniesienia.
3. 
Odwołanie wniesione po terminie, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy, nie podlega rozpatrzeniu.
4. 
Przed upływem terminu do wniesienia odwołania oraz w okresie jego rozpatrywania opinia służbowa nie może stanowić podstawy do wydania rozkazu personalnego, którego wydanie jest uzależnione od treści tej opinii.
1. 
W razie uchybienia terminu określonego w art. 12 ust. 2 ustawy przywraca się termin na wniosek funkcjonariusza, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.
2. 
Wniosek o przywrócenie terminu wraz z odwołaniem wnosi się do właściwego wyższego przełożonego w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu.
3. 
Przywrócenie terminu do złożenia wniosku określonego w ust. 1 jest niedopuszczalne.
1. 
Właściwy wyższy przełożony może powołać komisję do zbadania odwołania. Komisja po dokonaniu ustaleń sporządza protokół, w którym przedstawia temu przełożonemu wnioski w sprawie uwzględnienia lub odrzucenia odwołania.
2. 
Na wniosek funkcjonariusza, który wniósł odwołanie, w skład komisji powołuje się także wskazanego przez niego funkcjonariusza.
3. 
W skład komisji nie powołuje się bezpośredniego przełożonego, który sporządził zaskarżoną opinię służbową.
1. 
Właściwy wyższy przełożony, po rozpatrzeniu odwołania, może:
1)
uchylić zaskarżoną opinię służbową i polecić wydanie nowej opinii służbowej, z uwzględnieniem wskazanych okoliczności;
2)
utrzymać w mocy zaskarżoną opinię służbową.
2. 
Opinię służbową można zmienić tylko na korzyść funkcjonariusza.
O sposobie załatwienia odwołania właściwy wyższy przełożony powiadamia funkcjonariusza oraz jego bezpośredniego przełożonego. Przepis § 8 stosuje się odpowiednio.
1. 
Funkcjonariusz ma prawo, w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia go o nieuwzględnieniu w całości lub w części odwołania, złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie jego odwołania do Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
2. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się na piśmie za pośrednictwem właściwego wyższego przełożonego, który rozpatrywał odwołanie. Jeżeli odwołanie rozpatrywał Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się bezpośrednio do Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego.
3. 
Przy rozpatrywaniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, przepisy § 10 ust. 1 zdanie drugie oraz ust. 2 i § 11-14 stosuje się odpowiednio.
4. 
Rozstrzygnięcie Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie wniosku, o którym mowa w ust. 1, wyczerpuje tryb rozpatrywania odwołania.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2006 r.

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR

OPINIA SŁUŻBOWA

(okresowa ocena przebiegu służby funkcjonariusza Służby Kontrwywiadu Wojskowego)

wzór