Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1022

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 maja 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego

Na podstawie art. 42 ust. 16 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzór dokumentu potwierdzającego wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego (VAT-22), stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Do dnia 31 grudnia 2019 r. może być stosowany wzór dokumentu potwierdzającego wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego, określony w załączniku do rozporządzenia uchylanego w § 3, z tym że nie jest wymagane opatrzenie dokumentu pieczątką podatnika, nabywcy lub osób ich reprezentujących.
§  3.  Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzoru dokumentu potwierdzającego wywóz przez nabywcę nowego środka transportu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego (Dz. U. poz. 767).
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019 r.

ZAŁĄCZNIK

VAT-22 DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY WYWÓZ PRZEZ NABYWCĘ NOWEGO ŚRODKA TRANSPORTU Z TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA TERYTORIUM INNEGO PAŃSTWA CZŁONKOWSKIEGO

wzór
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).