Wzór dokumentu potwierdzającego okres i wysokość pobieranego przez posłów lub senatorów uposażenia, dodatków do tego uposażenia i składek do tych świadczeń, skład zespołu powypadkowego badającego okoliczności i przyczyny wypadku przy sprawowaniu mandatu posła lub senatora oraz zakres zadań Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu w stosunku do posłów i senatorów poszkodowanych w takim wypadku.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.15.144

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 lutego 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 5 lutego 2002 r.
w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego okres i wysokość pobieranego przez posłów lub senatorów uposażenia, dodatków do tego uposażenia i składek od tych świadczeń, składu zespołu powypadkowego badającego okoliczności i przyczyny wypadku przy sprawowaniu mandatu posła lub senatora oraz zakresu zadań Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu w stosunku do posłów i senatorów poszkodowanych w takim wypadku.

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 73, poz. 350 i Nr 137, poz. 638, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770 i Nr 160, poz. 1080, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 52, poz. 527 i 528, z 2000 r. Nr 6, poz. 69 oraz z 2001 r. Nr 94, poz. 1032 i Nr 138, poz. 1567) zarządza się, co następuje:
1. 
Dokumentem potwierdzającym okres i wysokość pobieranego przez posła albo senatora uposażenia, dodatków do uposażenia i składek od tych świadczeń jest zaświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia.
2. 
Kancelaria Sejmu albo Kancelaria Senatu wydaje odpowiednio posłowi albo senatorowi zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, w dniu zakończenia wykonywania mandatu.
1. 
Do ustalenia zakresu zadań Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu w stosunku do posłów i senatorów poszkodowanych w wypadkach przy sprawowaniu mandatu stosuje się odpowiednio przepisy regulujące zasady i tryb postępowania przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, z zastrzeżeniem przepisów § 3.
2. 
Przy wykonywaniu zadań, o których mowa w ust. 1, Kancelaria Sejmu i Kancelaria Senatu wykonują obowiązki pracodawcy.
Okoliczności i przyczyny wypadków przy sprawowaniu mandatu posła albo senatora ustala zespół powypadkowy, w skład którego wchodzi specjalista pełniący zadania służby bezpieczeństwa i higieny pracy w Kancelarii Sejmu albo w Kancelarii Senatu oraz przedstawiciel pracowników Kancelarii Sejmu albo Kancelarii Senatu przeszkolony w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

Wzór

............................. Warszawa, dnia ..........

(pieczęć Kancelarii Sejmu RP

albo Kancelarii Senatu RP)

............................

(nr REGON-EKD)

Stwierdza się, że ............................................

(imię i nazwisko posła lub senatora)

syn (córka) ..................................................

(imiona rodziców posła lub senatora)

urodzony(a) ..................................................

(data i miejsce urodzenia posła lub senatora)

wykonywał(a) mandat poselski w Sejmie* - mandat senatorski w

Senacie* .....................................................

(numer kadencji Sejmu - Senatu)

w okresie od ...................... do .......................

(dzień, miesiąc, rok) (dzień, miesiąc, rok)

i pobierał(a) w tym okresie:

1) uposażenie poselskie* - uposażenie senatorskie* w wysokości:

............................................................

............................................................

2) dodatek do uposażenia: .....................................

(tytuł i wysokość dodatku)

3) dodatek do uposażenia: .....................................

(tytuł i wysokość dodatku)

W okresie pobierania uposażenia/dodatku do uposażenia* były

opłacone składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne,

rentowe i wypadkowe) w wysokości:

...............................................................

(rodzaj ubezpieczenia i wysokość składek)

...............................................................

...............................................................

* Niepotrzebne skreślić.

...................................

(pieczęć i podpis Szefa Kancelarii

Sejmu albo Szefa Kancelarii Senatu

lub osoby przez niego upoważnionej)

Pouczenie

Okres pobierania uposażenia poselskiego lub senatorskiego jest traktowany jak okres zatrudnienia. Okres ten zalicza się również do stażu pracy, od którego zależą wszelkie uprawnienia pracownicze, w tym także uprawnienia szczególne, uzależnione od zatrudnienia w określonym zawodzie, branży lub zakładzie pracy (podstawa prawna: art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora - Dz. U. Nr 73, poz. 350 ze zm.).