Wzór dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.2310

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 17 grudnia 2015 r.
w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych

Na podstawie art. 67 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Określa się wzór:
1)
zawiadomienia o zajęciu wynagrodzenia za pracę, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
zawiadomienia o zajęciu świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
zawiadomienia o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4)
protokołu zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5)
zawiadomienia o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;
6)
zawiadomienia o zajęciu praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;
7)
protokołu odbioru dokumentu, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;
8)
protokołu zajęcia autorskiego prawa majątkowego i prawa pokrewnego lub prawa własności przemysłowej/zawiadomienia o zajęciu prawa własności przemysłowej, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia;
9)
zawiadomienia o zajęciu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia;
10)
zawiadomienia o zajęciu pozostałych praw majątkowych, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia;
11)
protokołu zajęcia i odbioru ruchomości, stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych (Dz. U. poz. 655).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ

.........................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

data wystawienia

zawiadomienia1)

.............................

(oznaczenie organu egzekucyjnego)(nazwa i adres pracodawcy)
................................................................................................................
(nr zawiadomienia)
Na podstawie art. 72 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014

r. poz. 1619, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", wzywa się

ww. pracodawcę, aby nie wypłacał zajętej części

wynagrodzenia, lecz przekazał ją organowi egzekucyjnemu

aż do pełnego pokrycia egzekwowanych należności

pieniężnych

(nazwa oraz adres siedziby pracodawcy

lub imię i nazwisko oraz adres zamieszkania zobowiązanego)

.....................................................................................................................................................................................................................................................
(oznaczenie zobowiązanego2))
objętych tytułami wykonawczymi wystawionymi przez .........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
(oznaczenie wierzyciela)
Poz.Nr systemowy

sprawy organu

egzekucyjnego3)

Nr tytułu wykonawczegoDane dotyczące dochodzonych należności
rok /okres /termin płatnościkwota należności głównejodsetki
1rodzaj4)
stopa
podstawa5)
kwota
2rodzaj4)
stopa
podstawa5)
kwota
3rodzaj4)
stopa
podstawa5)
kwota
RAZEMkwota kosztów egzekucyjnychkwota kosztów upomnieniakwota należności głównejkwota odsetek
........................................................................................................................................................................
RAZEM DOCHODZONE NALEŻNOŚCI ......................................................
Odsetki naliczono na dzień1) .....................................

Za każdy następny dzień należy naliczać odsetki wg ww. stopy lub wskazanej przez organ egzekucyjny w terminie późniejszym.

Kwoty uzyskane z zajęcia do wysokości wyżej określonej należy wpłacić, powołując się na

numer niniejszego zawiadomienia, na rachunek bankowy:

...............................................................................
.....................................................................................................................(podpis z podaniem imienia,
(nazwa banku i numer rachunku bankowego)nazwiska i stanowiska służbowego)
1) Datę podaje się w formacie dd-mm-rrrr.

2) Podaje się imię i nazwisko lub nazwę zobowiązanego, adres jego zamieszkania lub siedzibę, a także inne dane posiadane przez organ egzekucyjny,

w szczególności NIP, numer PESEL lub REGON.

3) Nie wypełnia się, jeżeli organ egzekucyjny nie nadaje numeru systemowego sprawie egzekucyjnej.

4) Wpisuje się odpowiednio: "za zwłokę", "ustawowe", "ustawowe za opóźnienie", "umowne", "połowa odsetek za zwłokę", "nie pobiera się".

5) Wpisuje się kwotę, od której nalicza się odsetki, jeżeli dochodzoną należnością jest ryczałt lub zaliczka na podatek.

UWAGA!

I) Jeżeli dokonuje się zajęcia na podstawie więcej niż trzech tytułów wykonawczych, można w zawiadomieniu dodać:

- pozycje w tabeli przeznaczonej na ujęcie tytułów wykonawczych jednego wierzyciela, oznaczając je kolejnym numerem,

- tabele przeznaczone na ujęcie tytułów wykonawczych innych wierzycieli, z tym że każdą tabelę poprzedza się wyrazami: "objętych tytułami wykonawczymi

wystawionymi przez", a także oznaczeniem wierzyciela.

II) Kwoty podaje się w złotych i dziesiątkach groszy.

WEZWANIE PRACODAWCY
Wzywa się pracodawcę, aby w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia:

1. złożył za okres 3 miesięcy poprzedzających zajęcie, za każdy miesiąc oddzielnie, zestawienie otrzymanego w tym czasie wynagrodzenia

zobowiązanego, z wyszczególnieniem wszystkich jego składników,

2. w przypadku zaistnienia przeszkód do wypłacenia wynagrodzenia za pracę organowi egzekucyjnemu, złożył oświadczenie o rodzaju tych

przeszkód, a w szczególności podał, czy inne osoby roszczą sobie prawa do zajętego wynagrodzenia, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa

o to wynagrodzenie oraz czy i o jakie roszczenia została skierowana do tego wynagrodzenia egzekucja przez innych wierzycieli.

POUCZENIE DLA PRACODAWCY
• Zajęcie jest dokonane z chwilą doręczenia niniejszego zawiadomienia. Zajęcie to zachowuje moc również w przypadku zmiany stosunku

pracy lub zlecenia, nawiązania nowego stosunku pracy lub zlecenia z tym samym pracodawcą, a także w przypadku przejęcia pracodawcy

przez innego pracodawcę.

• W stosunku do egzekwowanej należności pieniężnej nieważne są rozporządzenia wynagrodzeniem przekraczające część wolną od zajęcia,

dokonane po jego zajęciu, a także przed tym zajęciem, jeżeli są wymagalne po zajęciu.

• Wynagrodzenie ze stosunku pracy podlega egzekucji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy.

• Zgodnie z art. 70 ustawy, pracodawca nalicza odsetki z tytułu niezapłacenia należności w terminie, należne od następnego dnia po dniu

wystawienia przez organ egzekucyjny zawiadomienia o zajęciu do dnia przekazania organowi egzekucyjnemu środków pieniężnych

uzyskanych z zajęcia. Jeżeli pracodawca przekazuje organowi egzekucyjnemu środki pieniężne za pośrednictwem rachunku bankowego,

nalicza odsetki do dnia obciążenia rachunku bankowego zobowiązanego przekazywaną kwotą.

• Jeżeli wynagrodzenie za pracę zostało uprzednio zajęte przez inny organ egzekucyjny, pracodawca niezwłocznie zawiadamia o tym

właściwe organy egzekucyjne. Dokonane zajęcie pozostaje w mocy, z tym że pracodawca wstrzymuje się z przekazywaniem zajętych kwot

do czasu wskazania organu egzekucyjnego właściwego do prowadzenia łącznej egzekucji.

• Jeżeli w czasie prowadzenia egzekucji z wynagrodzenia za pracę zobowiązany przestał pracować u pracodawcy, u którego dokonano

zajęcia wynagrodzenia, pracodawca ten niezwłocznie zawiadamia o tym organ egzekucyjny oraz we wzmiance o zajęciu wynagrodzenia

w wydanym zobowiązanemu świadectwie pracy wskazuje organ egzekucyjny, numer sprawy egzekucyjnej i wysokość potrąconych już kwot.

Jeżeli nowe miejsce pracy zobowiązanego jest znane dotychczasowemu pracodawcy, pracodawca ten przesyła niezwłocznie dokumenty

dotyczące zajęcia wynagrodzenia zobowiązanego nowemu pracodawcy i zawiadamia o tym organ egzekucyjny. Doręczenie tych

dokumentów nowemu pracodawcy ma skutki prawne zajęcia wynagrodzenia zobowiązanego u tego pracodawcy.

• Nowy pracodawca, któremu zobowiązany przedstawił świadectwo pracy ze wzmianką o zajęciu wynagrodzenia, zawiadamia niezwłocznie

o zatrudnieniu dawnego pracodawcę oraz organ egzekucyjny.

• Na podstawie art. 71b ustawy, jeżeli pracodawca bezpodstawnie uchyla się od przekazania zajętego wynagrodzenia albo jego części

organowi egzekucyjnemu, zajęta wierzytelność albo część wierzytelności może być ściągnięta od pracodawcy w trybie egzekucji

administracyjnej.

• Zgodnie z art. 168c ustawy, pracodawca, który nie wykonał lub nienależycie wykonał ciążące na nim obowiązki związane z realizacją zajęcia

egzekucyjnego wynagrodzenia za pracę, odpowiada za wyrządzone przez to wierzycielowi szkody na podstawie przepisów Kodeksu

cywilnego.

• Na podstawie art. 168e ustawy, na pracodawcę, który nie wykonuje lub nienależycie wykonuje ciążące na nim obowiązki związane

z egzekucją z wynagrodzenia za pracę, organ egzekucyjny może nałożyć karę pieniężną do wysokości 3800 zł. W przypadku uchylania się

od wykonania, w dodatkowo wyznaczonych terminach, obowiązków wynikających z zajęcia, kara ta może być powtarzana.

POUCZENIE DLA ZOBOWIĄZANEGO
• Na podstawie art. 54 ustawy, zobowiązanemu przysługuje skarga na zajęcie egzekucyjne. Skargę wnosi się do organu egzekucyjnego

w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia zobowiązanego o czynności egzekucyjnej, tj. od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

W ramach skargi badana jest zgodność dokonania czynności zajęcia z przepisami prawa. Skarga nie zastępuje innych środków zaskarżenia

przewidzianych w ustawie.

• Organ egzekucyjny może z mocy samego zajęcia wynagrodzenia za pracę wykonywać wszelkie prawa zobowiązanego w zakresie

niezbędnym do prowadzenia egzekucji. Zobowiązany udziela organowi egzekucyjnemu wszelkich wyjaśnień potrzebnych do dochodzenia

należności pieniężnej.

• Zobowiązany nie może odebrać wynagrodzenia poza częścią wolną od zajęcia, ani rozporządzać nim w żaden inny sposób.

• Zobowiązanemu, któremu uprzednio nie doręczono odpisów/ wydruków tytułów wykonawczych wymienionych w niniejszym zawiadomieniu,

przesyła się, jako załączniki, odpisy/ wydruki tych tytułów.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU ŚWIADCZEŃ Z ZAOPATRZENIA EMERYTALNEGO I UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ORAZ RENTY SOCJALNEJ

................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

data wystawienia

zawiadomienia1)

..............................

(oznaczenie organu egzekucyjnego)(nazwa i adres organu rentowego)
...........................................................................................................
(nr zawiadomienia)
...........................................................................................................
(nr świadczenia2))
Na podstawie art. 79 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o

postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r.

poz. 1619, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", wzywa się

ww. organ rentowy, aby nie wypłacał zajętej części

świadczenia zobowiązanemu, lecz przekazał ją organowi

egzekucyjnemu do pełnego pokrycia egzekwowanych

należności pieniężnych

...................................................................................................................(nazwa i adres organu rentowego

lub imię i nazwisko oraz adres zamieszkania zobowiązanego)

......................................................................................................................................................................................................................................................
(oznaczenie zobowiązanego3))
objętych tytułami wykonawczymi wystawionymi przez ..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
(oznaczenie wierzyciela)
Poz.Nr systemowy

sprawy organu

egzekucyjnego4)

Nr tytułu wykonawczegoDane dotyczące dochodzonych należności
rok /okres /termin płatnościkwota należności głównejodsetki
1rodzaj5)
stopa
podstawa6)
kwota
2rodzaj5)
stopa
podstawa6)
kwota
3rodzaj5)
stopa
podstawa6)
kwota
RAZEMkwota kosztów egzekucyjnychkwota kosztów upomnieniakwota należności głównejkwota odsetek
........................................................................................................................................................................
RAZEM DOCHODZONE NALEŻNOŚCI .............................................
Odsetki naliczono na dzień1) ................................

Za każdy następny dzień należy naliczać odsetki wg ww. stopy lub wskazanej przez organ egzekucyjny w terminie późniejszym.

Kwoty uzyskane z zajęcia do wysokości wyżej określonej należy wpłacić, powołując się na

numer niniejszego zawiadomienia, na rachunek bankowy:

...............................................................................
.....................................................................................................................(podpis z podaniem imienia,
(nazwa banku i numer rachunku bankowego)nazwiska i stanowiska służbowego)
1) Datę podaje się w formacie dd-mm-rrrr.

2) Podaje organ egzekucyjny, który posiada takie dane.

3) Podaje się imię i nazwisko lub nazwę zobowiązanego, adres jego zamieszkania lub siedzibę, a także inne dane posiadane przez organ egzekucyjny, w szczególności

NIP, numer PESEL lub REGON.

4) Nie wypełnia się, jeżeli organ egzekucyjny nie nadaje numeru systemowego sprawie egzekucyjnej.

5) Wpisuje się odpowiednio: "za zwłokę", "ustawowe", "ustawowe za opóźnienie", "umowne", "połowa odsetek za zwłokę", "nie pobiera się".

6) Wpisuje się kwotę, od której nalicza się odsetki, jeżeli dochodzoną należnością jest ryczałt lub zaliczka na podatek.

UWAGA!

I) Jeżeli dokonuje się zajęcia na podstawie więcej niż trzech tytułów wykonawczych, można w zawiadomieniu dodać:

- pozycje w tabeli przeznaczonej na ujęcie tytułów wykonawczych jednego wierzyciela, oznaczając je kolejnym numerem,

- tabele przeznaczone na ujęcie tytułów wykonawczych innych wierzycieli, z tym że każdą tabelę poprzedza się wyrazami: "objętych tytułami wykonawczymi

wystawionymi przez", a także oznaczeniem wierzyciela.

II) Kwoty podaje się w złotych i dziesiątkach groszy.

WEZWANIE ORGANU RENTOWEGO
Wzywa się organ rentowy, aby w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia:

1. podał wysokość przysługujących zobowiązanemu miesięcznych świadczeń i zawiadomił o każdej zmianie ich wysokości,

2. w przypadku zaistnienia przeszkód do wypłacenia świadczeń organowi egzekucyjnemu, złożył oświadczenie o rodzaju tych przeszkód,

a w szczególności podał, czy inne osoby roszczą sobie prawa do zajętych świadczeń, czy i w jakim sądzie toczy się sprawa o te

świadczenia oraz czy i o jakie roszczenia została skierowana do tych świadczeń egzekucja przez innych wierzycieli.

POUCZENIE DLA ORGANU RENTOWEGO
• Zajęcie świadczeń jest dokonane z chwilą doręczenia niniejszego zawiadomienia. Zajęcie to zachowuje moc również w przypadku

zmiany organu rentowego właściwego do wypłaty świadczeń.

• W stosunku do egzekwowanej należności pieniężnej nieważne są rozporządzenia świadczeniami przekraczające część wolną od

zajęcia, dokonane po ich zajęciu, a także przed tym zajęciem, jeżeli są wymagalne po zajęciu.

• Świadczenia pieniężne przewidziane w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym oraz ubezpieczeniu społecznym podlegają egzekucji

w zakresie określonym w tych przepisach.

• Zgodnie z art. 70 ustawy, organ rentowy nalicza odsetki z tytułu niezapłacenia należności w terminie, należne od następnego dnia po

dniu wystawienia przez organ egzekucyjny zawiadomienia o zajęciu do dnia przekazania organowi egzekucyjnemu środków pieniężnych

uzyskanych z zajęcia. Jeżeli organ rentowy przekazuje organowi egzekucyjnemu środki pieniężne za pośrednictwem rachunku

bankowego, nalicza odsetki do dnia obciążenia rachunku bankowego zobowiązanego przekazywaną kwotą.

• Jeżeli świadczenia zostały uprzednio zajęte przez inny organ egzekucyjny, organ rentowy niezwłocznie zawiadamia o tym właściwe

organy egzekucyjne. Dokonane zajęcie pozostaje w mocy, z tym że organ rentowy wstrzymuje się z przekazywaniem zajętych kwot do

czasu wskazania organu egzekucyjnego właściwego do prowadzenia łącznej egzekucji.

• Jeżeli w czasie prowadzenia egzekucji ze świadczeń nastąpiła utrata prawa do świadczeń w organie rentowym, w którym dokonano

zajęcia świadczeń, organ ten niezwłocznie zawiadamia o tym organ egzekucyjny. Jeżeli nastąpiła zmiana organu rentowego,

dotychczasowy organ rentowy przesyła niezwłocznie dokumenty dotyczące zajęcia świadczeń zobowiązanego nowemu organowi

rentowemu i zawiadamia o tym organ egzekucyjny. Doręczenie tych dokumentów nowemu organowi rentowemu ma skutki prawne

zajęcia świadczeń zobowiązanego w tym organie rentowym.

• Na podstawie art. 71b ustawy, jeżeli organ rentowy bezpodstawnie uchyla się od przekazania zajętych świadczeń albo ich części

organowi egzekucyjnemu, zajęta wierzytelność albo część wierzytelności może być ściągnięta od organu rentowego w trybie egzekucji

administracyjnej.

• Zgodnie z art. 168c ustawy, organ rentowy, który nie wykonał lub nienależycie wykonał ciążące na nim obowiązki związane z realizacją

zajęcia egzekucyjnego świadczeń, odpowiada za wyrządzone przez to wierzycielowi szkody na podstawie przepisów Kodeksu

cywilnego.

• Na podstawie art. 168e ustawy, na organ rentowy, który nie wykonuje lub nienależycie wykonuje ciążące na nim obowiązki związane

z egzekucją ze świadczeń, organ egzekucyjny może nałożyć karę pieniężną do wysokości 3800 zł. W przypadku uchylania się od

wykonania, w dodatkowo wyznaczonych terminach, obowiązków wynikających z zajęcia, kara ta może być powtarzana.

POUCZENIE DLA ZOBOWIĄZANEGO
• Na podstawie art. 54 ustawy, zobowiązanemu przysługuje skarga na zajęcie egzekucyjne. Skargę wnosi się do organu egzekucyjnego

w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia zobowiązanego o czynności egzekucyjnej, tj. od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

W ramach skargi badana jest zgodność dokonania czynności zajęcia z przepisami prawa. Skarga nie zastępuje innych środków

zaskarżenia przewidzianych w ustawie.

• Organ egzekucyjny może z mocy samego zajęcia świadczeń wykonywać wszelkie prawa zobowiązanego w zakresie niezbędnym do

prowadzenia egzekucji. Zobowiązany udziela organowi egzekucyjnemu wszelkich wyjaśnień potrzebnych do dochodzenia należności

pieniężnej.

• Zobowiązany nie może odebrać świadczeń, poza częścią wolną od zajęcia, ani nimi rozporządzać w żaden inny sposób.

• Zobowiązanemu, któremu uprzednio nie doręczono odpisów/ wydruków tytułów wykonawczych wymienionych w niniejszym

zawiadomieniu, przesyła się, jako załączniki, odpisy/ wydruki tych tytułów.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU WIERZYTELNOŚCI Z RACHUNKU BANKOWEGO I WKŁADU OSZCZĘDNOŚCIOWEGO

................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

data wystawienia

zawiadomienia1)

...........................

(oznaczenie organu egzekucyjnego)(nazwa i adres banku lub jego oddziału)2)
.....................................................................................................................
(nr zawiadomienia)
Na podstawie art. 80 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o

postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r.

poz. 1619, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", wzywa się ww.

bank (oddział), aby bez zgody organu egzekucyjnego nie

dokonywał wypłat z rachunku bankowego

...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................(nazwa i adres siedziby banku lub jego oddziału

lub imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub siedziby zobowiązanego)

....................................................................................................................................................................................................................................................
(oznaczenie zobowiązanego3)/ rachunków)
lecz bezzwłocznie przekazał zajętą kwotę organowi egzekucyjnemu na pokrycie egzekwowanej należności
objętych tytułami wykonawczymi wystawionymi przez ........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
(oznaczenie wierzyciela)
Poz.Nr systemowy

sprawy organu

egzekucyjnego4)

Nr tytułu wykonawczego

i data wystawienia

Dane dotyczące dochodzonych należności
rok /okres /termin płatnościkwota należności głównejodsetki
1rodzaj5)
stopa
podstawa6)
kwota
2rodzaj5)
stopa
podstawa6)
kwota
3rodzaj5)
stopa
podstawa6)
kwota
RAZEMkwota kosztów egzekucyjnychkwota kosztów upomnieniakwota należności głównejkwota odsetek
........................................................................................................................................................................
RAZEM DOCHODZONE NALEŻNOŚCI ..........................................................
Odsetki naliczono na dzień1) .................................

Za każdy następny dzień należy naliczać odsetki wg ww. stopy lub wskazanej przez organ egzekucyjny w terminie późniejszym.

Kwoty uzyskane z zajęcia do wysokości wyżej określonej należy wpłacić, powołując się

na numer niniejszego zawiadomienia, na rachunek bankowy:

...............................................................................
.....................................................................................................................(podpis z podaniem imienia,
(nazwa banku i numer rachunku bankowego)nazwiska i stanowiska służbowego)
1) Datę podaje się w formacie dd-mm-rrrr.

2) Ilekroć jest mowa o banku lub jego oddziale rozumie się przez to również spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową.

3) Podaje się imię i nazwisko lub nazwę zobowiązanego, adres jego zamieszkania lub siedzibę, a także inne dane posiadane przez organ egzekucyjny,

w szczególności NIP, numer PESEL lub REGON.

4) Nie wypełnia się, jeżeli organ egzekucyjny nie nadaje numeru systemowego sprawie egzekucyjnej.

5) Wpisuje się odpowiednio: "za zwłokę", "ustawowe", "ustawowe za opóźnienie", "umowne", "połowa odsetek za zwłokę", "nie pobiera się".

6) Wpisuje się kwotę, od której nalicza się odsetki, jeżeli dochodzoną należnością jest ryczałt lub zaliczka na podatek.

UWAGA!

I) Jeżeli dokonuje się zajęcia na podstawie więcej niż trzech tytułów wykonawczych, można w zawiadomieniu dodać:

- pozycje w tabeli przeznaczonej na ujęcie tytułów wykonawczych jednego wierzyciela, oznaczając je kolejnym numerem,

- tabele przeznaczone na ujęcie tytułów wykonawczych innych wierzycieli, z tym że każdą tabelę poprzedza się wyrazami: "objętych tytułami wykonawczymi

wystawionymi przez", a także oznaczeniem wierzyciela.

II) Kwoty podaje się w złotych i dziesiątkach groszy.

WEZWANIE BANKU
Wzywa się bank, aby w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia zawiadomił organ egzekucyjny o przeszkodzie w dokonaniu wpłaty

oraz nieprowadzeniu rachunków bankowych zobowiązanego.

POUCZENIE DLA BANKU
• Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego zobowiązanego jest dokonane z chwilą doręczenia niniejszego zawiadomienia i obejmuje również kwoty, które nie były na rachunku bankowym w chwili zajęcia, a zostały wpłacone na ten rachunek po dokonaniu zajęcia.

• Zajęcie wierzytelności jest skuteczne w odniesieniu do rachunków bankowych zobowiązanego prowadzonych przez bank, niezależnie od

tego, czy organ egzekucyjny wskazał w zawiadomieniu numery tych rachunków.

• Zajęcie wierzytelności jest skuteczne w odniesieniu do rachunku bankowego prowadzonego dla kilku osób fizycznych, którego

współposiadaczem jest zobowiązany.

• Jeżeli zobowiązanym jest jednostka budżetowa, zajęciu podlega wyłącznie rachunek wydatków.

• Jeżeli wierzytelności z innych rodzajów rachunków bankowych zobowiązanego niż lokata terminowa, nie pokrywają dochodzonej należności,

bank realizuje zajęcie wierzytelności z rachunku tej lokaty w ostatniej kolejności.

• Wynikający z zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego zakaz wypłat z tego rachunku bez zgody organu egzekucyjnego nie dotyczy

wypłat na bieżące wynagrodzenia za pracę oraz na zasądzone alimenty i renty o charakterze alimentacyjnym zasądzone tytułem

odszkodowania. Wypłata na wynagrodzenia za pracę może nastąpić po złożeniu bankowi odpisu listy płac lub innego wiarygodnego dowodu,

a wypłata alimentów lub renty o charakterze alimentacyjnym - tytułu stwierdzającego obowiązek zobowiązanego do płacenia alimentów lub

renty. Bank dokonuje wypłat alimentów lub renty do rąk osoby uprawnionej do tych świadczeń. Zakaz wypłat z tego rachunku bez zgody

organu egzekucyjnego nie dotyczy również wypłat na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki na ubezpieczenie społeczne,

należne od dokonywanych wypłat na bieżące wynagrodzenia.

• Zgodnie z art. 70 ustawy, bank nalicza odsetki z tytułu niezapłacenia należności w terminie, należne od następnego dnia po dniu

wystawienia przez organ egzekucyjny zawiadomienia o zajęciu rachunku bankowego do dnia przekazania organowi egzekucyjnemu środków

pieniężnych uzyskanych z zajęcia. Jeżeli bank przekazuje organowi egzekucyjnemu środki pieniężne za pośrednictwem rachunku

bankowego, nalicza odsetki do dnia obciążenia rachunku bankowego zobowiązanego przekazywaną kwotą.

• W przypadku zbiegu kilku egzekucji administracyjnych lub zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej do tej samej wierzytelności

z rachunku bankowego zobowiązanego, jeżeli kwoty znajdujące się na rachunku bankowym nie wystarczają na pokrycie wszystkich

egzekwowanych należności, bank obowiązany jest wstrzymać wypłaty z tego rachunku do wysokości należności pieniężnych, na rzecz

których zajęcie nastąpiło, oraz niezwłocznie zawiadomić o tym właściwe organy egzekucyjne. Dokonane zajęcie pozostaje w mocy, z tym że

bank wstrzymuje się z przekazywaniem zajętych kwot do czasu wskazania organu egzekucyjnego właściwego do prowadzenia łącznej

egzekucji.

• Na podstawie art. 71b ustawy, jeżeli bank bezpodstawnie uchyla się od przekazania zajętej wierzytelności albo jej części organowi

egzekucyjnemu, zajęta wierzytelność albo jej część może być ściągnięta od banku w trybie egzekucji administracyjnej.

• Zgodnie z art. 168c ustawy, bank, który nie wykonał lub nienależycie wykonał ciążące na nim obowiązki związane z realizacją zajęcia

egzekucyjnego, odpowiada za wyrządzone przez to wierzycielowi szkody na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

• Na podstawie art. 168e ustawy, na bank, który nie wykonuje lub nienależycie wykonuje ciążące na nim obowiązki związane z egzekucją

wierzytelności z rachunku bankowego, organ egzekucyjny może nałożyć karę pieniężną do wysokości 3800 zł. W przypadku uchylania się od

wykonania, w dodatkowo wyznaczonych terminach, obowiązków wynikających z zajęcia, kara ta może być powtarzana.

POUCZENIE DLA ZOBOWIĄZANEGO
• Na podstawie art. 54 ustawy, zobowiązanemu przysługuje skarga na zajęcie egzekucyjne. Skargę wnosi się do organu egzekucyjnego

w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia zobowiązanego o czynności egzekucyjnej, tj. od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

W ramach skargi badana jest zgodność dokonania czynności zajęcia z przepisami prawa. Skarga nie zastępuje innych środków zaskarżenia

przewidzianych w ustawie.

• Organ egzekucyjny może z mocy samego zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego wykonywać wszelkie prawa zobowiązanego

w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji. Zobowiązany udziela organowi egzekucyjnemu wszelkich wyjaśnień potrzebnych do

dochodzenia należności pieniężnej.

• Zobowiązanemu nie wolno dokonywać wypłat zajętej kwoty z rachunku bankowego bez zgody organu egzekucyjnego.

• Zobowiązanemu, któremu uprzednio nie doręczono odpisów/ wydruków tytułów wykonawczych wymienionych w niniejszym zawiadomieniu,

przesyła się, jako załączniki, odpisy/ wydruki tych tytułów.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

PROTOKÓŁ ZAJĘCIA WIERZYTELNOŚCI Z RACHUNKU BANKOWEGO ZWIĄZANEGO Z DOKUMENTEM

(oznaczenie organu egzekucyjnego).........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

(oznaczenie lub opis dokumentu)
Na podstawie art. 84 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619, z późn.

zm.), zwanej dalej "ustawą", zawiadamia się o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego związanego z wyżej określonym dokumentem

na pokrycie zobowiązań ....................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

(oznaczenie zobowiązanego1))
I.z tytułu........................................................................za okres....................................z terminem płatności w dniu..................................................
w kwocie................................zł........gr, z tego należność główna..........................................zł..........gr, odsetki za zwłokę/ połowa odsetek za zwłokę/
ustawowe/ ustawowe za opóźnienie/ umowne2) naliczone do dnia sporządzenia protokołu ..........................................zł........gr.
Dalsze odsetki nalicza się od kwoty...................................................zł.........gr wg stopy ...............%.
Należność pieniężna jest objęta tytułem wykonawczym nr..........................................................z dnia.........................................................................,

wystawionym przez...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

(oznaczenie wierzyciela)
II.z tytułu........................................................................za okres....................................z terminem płatności w dniu..................................................
w kwocie................................zł........gr, z tego należność główna..........................................zł..........gr, odsetki za zwłokę/ połowa odsetek za zwłokę/
ustawowe/ ustawowe za opóźnienie/ umowne2) naliczone do dnia sporządzenia protokołu ..........................................zł........gr.
Dalsze odsetki nalicza się od kwoty...................................................zł.........gr wg stopy ...............%.
Należność pieniężna jest objęta tytułem wykonawczym nr..........................................................z dnia.........................................................................,

wystawionym przez...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

(oznaczenie wierzyciela)
III.z tytułu........................................................................za okres....................................z terminem płatności w dniu..................................................
w kwocie................................zł........gr, z tego należność główna..........................................zł..........gr, odsetki za zwłokę/ połowa odsetek za zwłokę/
ustawowe/ ustawowe za opóźnienie/ umowne2) naliczone do dnia sporządzenia protokołu ..........................................zł........gr.
Dalsze odsetki nalicza się od kwoty...................................................zł.........gr wg stopy ...............%.
Należność pieniężna jest objęta tytułem wykonawczym nr..........................................................z dnia.........................................................................,

wystawionym przez...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

(oznaczenie wierzyciela)
kwota kosztów egzekucyjnychkwota kosztów upomnieniaRAZEM DOCHODZONE

NALEŻNOŚCI

zł gr
.........................................................................................
Zgłoszone przez obecnych wnioski i oświadczeniaWzmianka o przyczynie braku podpisów:
.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Osoby uczestniczące przy sporządzaniu protokołu:

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Podpis i pieczątka

poborcy skarbowego

..............................................................................................Protokół sporządzono.................................................................................
(imię i nazwisko)(podpis).....................................................................................................................
..............................................................................................
(imię i nazwisko)(podpis)(oznaczenie miejsca, daty i godziny)
........... ..................................................................................Potwierdzam otrzymanie odpisu protokołu
(imię i nazwisko)(podpis)
...................................................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)(podpis)(podpis zobowiązanego)
1) Podaje się imię i nazwisko lub nazwę zobowiązanego, adres jego zamieszkania lub siedzibę, a także inne dane posiadane przez organ egzekucyjny, w szczególności NIP,

numer PESEL lub REGON.

2) Niepotrzebne skreślić.

UWAGA!

I) Jeżeli dokonuje się zajęcia na podstawie więcej niż trzech tytułów wykonawczych, można w zawiadomieniu dodać bloki przeznaczone na ujęcie więcej tytułów wykonawczych,

oznaczając je kolejnym numerem.

II) Kwoty podaje się w złotych i dziesiątkach groszy.

POUCZENIE DLA ZOBOWIĄZANEGO
• Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego związanego z niniejszym dokumentem jest skuteczne z chwilą podpisania protokołu przez poborcę

skarbowego.

• Organ egzekucyjny może z mocy samego zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem wykonywać wszelkie prawa

zobowiązanego w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji. Zobowiązany udziela organowi egzekucyjnemu wszelkich wyjaśnień

potrzebnych do dochodzenia należności pieniężnej.

• Jeżeli wierzytelność z rachunku bankowego związanego z dokumentem została już uprzednio zajęta przez inny organ egzekucyjny, zobowiązany

niezwłocznie zawiadamia o tym właściwe organy egzekucyjne.

• Na podstawie art. 54 ustawy, zobowiązanemu przysługuje skarga na zajęcie egzekucyjne. Skargę wnosi się do organu egzekucyjnego

w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia zobowiązanego o czynności egzekucyjnej, tj. od dnia doręczenia niniejszego protokołu. W ramach

skargi badana jest zgodność dokonania czynności zajęcia z przepisami prawa. Skarga nie zastępuje innych środków zaskarżenia

przewidzianych w ustawie.

• Zobowiązany nie może realizować zajętej wierzytelności poza częścią wolną od egzekucji ani rozporządzać nią w żaden inny sposób.

• Zobowiązanemu doręcza się odpisy/ wydruki tytułów wykonawczych wymienionych w niniejszym protokole, o ile nie zostały wcześniej

doręczone.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU INNEJ WIERZYTELNOŚCI PIENIĘŻNEJ

................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

data wystawienia

zawiadomienia1)

...........................

(oznaczenie organu egzekucyjnego)(imię i nazwisko lub nazwa i adres zamieszkania lub siedziby dłużnika zajętej wierzytelności)2)
..............................................................................................
(nr zawiadomienia)
Na podstawie art. 89 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z

2014 r. poz. 1619, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą",

wzywa się ww. dłużnika, aby należnej od niego kwoty

z tytułu ......................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................(imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania lub siedziby dłużnika zajętej

wierzytelności lub zobowiązanego)

bez zgody organu egzekucyjnego nie uiszczał zobowiązanemu
..................................................................................................................................................................................................................
(oznaczenie zobowiązanego2))
lecz należną kwotę przekazał organowi egzekucyjnemu na pokrycie należności
objętych tytułami wykonawczymi wystawionymi przez ......................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................
(oznaczenie wierzyciela)
Poz.Nr systemowy

sprawy organu

egzekucyjnego3)

Nr tytułu wykonawczegoDane dotyczące dochodzonych należności
rok /okres /termin płatnościkwota należności głównejodsetki
1rodzaj4)
stopa
podstawa5)
kwota
2rodzaj4)
stopa
podstawa5)
kwota
3rodzaj4)
stopa
podstawa5)
kwota
RAZEMkwota kosztów egzekucyjnychkwota kosztów upomnieniakwota należności głównejkwota odsetek
................................................................................................................................................................................................
RAZEM DOCHODZONE NALEŻNOŚCI.....................................................................
Odsetki naliczono na dzień1) .......................

Za każdy następny dzień należy naliczać odsetki wg ww. stopy lub wskazanej przez organ egzekucyjny w terminie późniejszym.

Kwoty uzyskane z zajęcia do wysokości wyżej określonej należy wpłacić, powołując się na

numer niniejszego zawiadomienia, na rachunek bankowy:

........................................................................
..........................................................................................................................................................(podpis z podaniem imienia,

nazwiska i stanowiska służbowego)

(nazwa banku i numer rachunku bankowego)
1) Datę podaje się w formacie dd-mm-rrrr.

2) Podaje się imię i nazwisko lub nazwę zobowiązanego, adres jego zamieszkania lub siedzibę, a także inne dane posiadane przez organ egzekucyjny,

w szczególności NIP, numer PESEL lub REGON.

3) Nie wypełnia się, jeżeli organ egzekucyjny nie nadaje numeru systemowego sprawie egzekucyjnej.

4) Wpisuje się odpowiednio: "za zwłokę", "ustawowe", "ustawowe za opóźnienie", "umowne", "połowa odsetek za zwłokę", "nie pobiera się".

5) Wpisuje się kwotę, od której nalicza się odsetki, jeżeli dochodzoną należnością jest ryczałt lub zaliczka na podatek.

UWAGA!

I) Jeżeli dokonuje się zajęcia na podstawie więcej niż trzech tytułów wykonawczych, można w zawiadomieniu dodać:

- pozycje w tabeli przeznaczonej na ujęcie tytułów wykonawczych jednego wierzyciela, oznaczając je kolejnym numerem,

- tabele przeznaczone na ujęcie tytułów wykonawczych innych wierzycieli, z tym że każdą tabelę poprzedza się wyrazami: "objętych tytułami wykonawczymi

wystawionymi przez", a także oznaczeniem wierzyciela.

II) Kwoty podaje się w złotych i dziesiątkach groszy.

WEZWANIE DŁUŻNIKA ZAJĘTEJ WIERZYTELNOŚCI
Wzywa się dłużnika zajętej wierzytelności, aby w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia złożył organowi egzekucyjnemu

oświadczenie:

1. o uznaniu zajętej wierzytelności zobowiązanego,

2. o przekazaniu organowi egzekucyjnemu z zajętej wierzytelności kwoty na pokrycie należności lub,

3. o odmowie przekazania organowi egzekucyjnemu z zajętej wierzytelności kwoty na pokrycie należności oraz jej przyczynie,

4. w jakim sądzie lub przed jakim organem toczy się albo toczyła się sprawa o zajętą wierzytelność.

POUCZENIE DLA DŁUŻNIKA ZAJĘTEJ WIERZYTELNOŚCI
• Zajęcie jest dokonane z chwilą doręczenia niniejszego zawiadomienia. Zajęcie wierzytelności z tytułu dostaw, robót i usług dotyczy również

wierzytelności, które nie istniały w chwili zajęcia, a powstaną po dokonaniu zajęcia z tytułu tych dostaw, robót i usług.

• Jeżeli zajęta wierzytelność należy się zobowiązanemu od organów będących jednocześnie jednostkami budżetowymi lub samorządowymi

zakładami budżetowymi albo od funduszy, których są dysponentami, za dłużnika zajętej wierzytelności uważa się organ właściwy do wydania

polecenia wypłaty.

• Zgodnie z art. 70 ustawy, dłużnik zajętej wierzytelności nalicza odsetki z tytułu niezapłacenia należności w terminie, należne od następnego

dnia po dniu wystawienia zawiadomienia do dnia przekazania organowi egzekucyjnemu środków pieniężnych uzyskanych z zajęcia. Jeżeli

dłużnik zajętej wierzytelności przekazuje organowi egzekucyjnemu środki pieniężne za pośrednictwem rachunku bankowego, nalicza odsetki

do dnia obciążenia rachunku bankowego przekazywaną kwotą.

• Jeżeli wierzytelność pieniężna została uprzednio zajęta przez inny organ egzekucyjny, dłużnik zajętej wierzytelności niezwłocznie

zawiadamia o tym właściwe organy egzekucyjne. Dokonane zajęcie pozostaje w mocy, z tym że dłużnik zajętej wierzytelności wstrzymuje się

z przekazywaniem zajętych kwot do czasu wskazania organu egzekucyjnego właściwego do prowadzenia łącznej egzekucji.

• Na podstawie art. 71b ustawy, jeżeli dłużnik zajętej wierzytelności uchyla się od przekazania zajętej kwoty organowi egzekucyjnemu, mimo

że wierzytelność została przez niego uznana i jest wymagalna, zajęta wierzytelność albo część wierzytelności może być ściągnięta od

dłużnika zajętej wierzytelności w trybie egzekucji administracyjnej.

• Zgodnie z art. 168c ustawy, dłużnik zajętej wierzytelności, który nie wykonał lub nienależycie wykonał ciążące na nim obowiązki związane

z realizacją zajęcia egzekucyjnego, odpowiada za wyrządzone przez to wierzycielowi szkody na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

• Na podstawie art. 168e ustawy, na dłużnika zajętej wierzytelności, który nie wykonuje lub nienależycie wykonuje ciążące na nim obowiązki

związane z egzekucją wierzytelności pieniężnej, organ egzekucyjny może nałożyć karę pieniężną do wysokości 3800 zł. W przypadku

uchylania się od wykonania, w dodatkowo wyznaczonych terminach, obowiązków wynikających z zajęcia, kara ta może być powtarzana.

POUCZENIE DLA ZOBOWIĄZANEGO
• Na podstawie art. 54 ustawy, zobowiązanemu przysługuje skarga na zajęcie egzekucyjne. Skargę wnosi się do organu egzekucyjnego

w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia zobowiązanego o czynności egzekucyjnej, tj. od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

W ramach skargi badana jest zgodność dokonania czynności zajęcia z przepisami prawa. Skarga nie zastępuje innych środków zaskarżenia

przewidzianych w ustawie.

• Organ egzekucyjny może z mocy samego zajęcia wierzytelności pieniężnej wykonywać wszelkie prawa zobowiązanego w zakresie

niezbędnym do prowadzenia egzekucji. Zobowiązany udziela organowi egzekucyjnemu wszelkich wyjaśnień, potrzebnych do dochodzenia

należności pieniężnej.

• Zobowiązanemu nie wolno zajętej kwoty odebrać ani też rozporządzać nią lub ustanowionym dla niej zabezpieczeniem.

• Zobowiązanemu, któremu uprzednio nie doręczono odpisów/ wydruków tytułów wykonawczych wymienionych w niniejszym zawiadomieniu,

przesyła się, jako załączniki, odpisy/ wydruki tych tytułów.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU PRAW Z INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ZAPISANYCH NA RACHUNKU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH LUB INNYM RACHUNKU ORAZ Z WIERZYTELNOŚCI Z RACHUNKU PIENIĘŻNEGO

................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

data wystawienia

zawiadomienia1)

...........................

(oznaczenie organu egzekucyjnego)(nazwa i adres podmiotu prowadzącego rachunki papierów wartościowych)
................................................................................................................
(nr zawiadomienia)
Na podstawie art. 93 § 1/ art. 94 § 12) ustawy z dnia 17

czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w

administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619, z późn. zm.), zwanej

dalej "ustawą", zawiadamia się ww. podmiot prowadzący

rachunek papierów wartościowych o zajęciu praw z

instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów o

obrocie instrumentami finansowymi zapisanych na

rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku,

oraz wierzytelności z rachunku pieniężnego

.......................................................................................................................(nazwa i adres siedziby prowadzącego rachunki papierów wartościowych

lub imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania lub siedziby zobowiązanego)

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
(oznaczenie zobowiązanego3)/ rachunku)
i wzywa się do przekazania z rachunku pieniężnego zobowiązanego środków do wysokości egzekwowanej należności/ przesłania

organowi egzekucyjnemu wyciągu z rachunku papierów wartościowych lub innego rachunku, na którym zapisane są instrumenty

finansowe niebędące przedmiotem obrotu zorganizowanego4)

objętych tytułami wykonawczymi wystawionymi przez ........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
(oznaczenie wierzyciela)
Poz.Nr systemowy

sprawy organu

egzekucyjnego5)

Nr tytułu wykonawczegoDane dotyczące dochodzonych należności
rok / okres / termin płatnościkwota należności głównejodsetki
1rodzaj6)
stopa
podstawa7)
kwota
2rodzaj6)
stopa
podstawa7)
kwota
3rodzaj6)
stopa
podstawa7)
kwota
RAZEMkwota kosztów egzekucyjnychkwota kosztów upomnieniakwota należności głównejkwota odsetek
........................................................................................................................................................................
RAZEM DOCHODZONE NALEŻNOŚCI............................................................
Odsetki naliczono na dzień1) ........................

za każdy następny dzień należy naliczać odsetki wg ww. stopy lub wskazanej przez organ egzekucyjny w terminie późniejszym.

Kwoty uzyskane z zajęcia do wysokości wyżej określonej należy wpłacić, powołując się na

numer niniejszego zawiadomienia, na rachunek bankowy:

........................................................................
..........................................................................................................................................................(podpis z podaniem imienia,

nazwiska i stanowiska służbowego)

(nazwa banku i numer rachunku bankowego)
1) Datę podaje się w formacie dd-mm-rrrr.

2) Niepotrzebne skreślić.

3) Podaje się imię i nazwisko lub nazwę zobowiązanego, adres jego zamieszkania lub siedzibę, a także inne dane posiadane przez organ egzekucyjny,

w szczególności NIP, numer PESEL lub REGON.

4) Obowiązek przekazania wyciągu nie dotyczy, jeżeli następuje przekazanie środków pieniężnych do wysokości dochodzonych należności.

5) Nie wypełnia się, jeżeli organ egzekucyjny nie nadaje numeru systemowego sprawie egzekucyjnej.

6) Wpisuje się odpowiednio: "za zwłokę", "ustawowe", "ustawowe za opóźnienie", "umowne", "połowa odsetek za zwłokę", "nie pobiera się".

7) Wpisuje się kwotę, od której nalicza się odsetki, jeżeli dochodzoną należnością jest ryczałt lub zaliczka na podatek.

UWAGA!

I) Jeżeli dokonuje się zajęcia na podstawie więcej niż trzech tytułów wykonawczych, można w zawiadomieniu dodać:

- pozycje w tabeli przeznaczonej na ujęcie tytułów wykonawczych jednego wierzyciela, oznaczając je kolejnym numerem,

- tabele przeznaczone na ujęcie tytułów wykonawczych innych wierzycieli, z tym że każdą tabelę poprzedza się wyrazami: "objętych tytułami wykonawczymi

wystawionymi przez", a także oznaczeniem wierzyciela.

II) Kwoty podaje się w złotych i dziesiątkach groszy.

Strona 2
WEZWANIE PROWADZĄCEGO RACHUNKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
Jeżeli środki na rachunku pieniężnym nie są wystarczające do pokrycia egzekwowanych kwot, prowadzący rachunki papierów

wartościowych, zwany dalej "prowadzącym rachunki", na żądanie organu egzekucyjnego dokonuje sprzedaży zajętych instrumentów

finansowych i uzyskaną ze sprzedaży kwotę wpłaca organowi egzekucyjnemu albo zawiadamia ten organ w terminie 7 dni od dnia

doręczenia zawiadomienia o przeszkodzie w dokonaniu realizacji zajęcia, w tym również o nieprowadzeniu rachunku pieniężnego, rachunku

papierów wartościowych lub innego rachunku zobowiązanego.

WEZWANIE ZOBOWIĄZANEGO
W przypadku zajęcia praw z instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi wzywa się

zobowiązanego, aby w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu niniejszego zawiadomienia poinformował organ egzekucyjny, na podstawie

art. 93 § 1 ustawy, w jakiej kolejności i po jakiej cenie instrumenty finansowe mają być zbywane. Jeżeli zobowiązany w wyznaczonym

terminie nie wskaże ceny lub kolejności zbycia instrumentów finansowych lub jeżeli w terminie 5 kolejnych dni transakcyjnych sprzedaż

instrumentów finansowych zgodnie z dyspozycją zobowiązanego nie dojdzie do skutku, organ egzekucyjny wystawi zlecenie sprzedaży

instrumentów finansowych po cenie umożliwiającej realizację zlecenia w obrocie zorganizowanym.

POUCZENIE DLA PROWADZĄCEGO RACHUNKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH
• Zajęcie praw z instrumentów finansowych oraz wierzytelności z rachunku pieniężnego jest dokonane z chwilą doręczenia niniejszego

zawiadomienia i obejmuje również prawa i wierzytelności, które nie zostały zapisane lub nie znajdowały się na rachunku zobowiązanego

w chwili zajęcia. Zajęcie jest skuteczne także wtedy, gdy zawiadomienie zawiera tylko imię i nazwisko lub firmę oraz adres zobowiązanego.

• Zgodnie z art. 70 ustawy, podmiot prowadzący rachunki nalicza odsetki z tytułu niezapłacenia należności w terminie, należne od następnego

dnia po dniu wystawienia zawiadomienia do dnia przekazania organowi egzekucyjnemu środków pieniężnych uzyskanych z zajęcia. Jeżeli

dłużnik zajętej wierzytelności przekazuje organowi egzekucyjnemu środki pieniężne za pośrednictwem rachunku bankowego, nalicza odsetki

do dnia obciążenia rachunku bankowego przekazywaną kwotą.

• Jeżeli prawa z instrumentów finansowych zobowiązanego i wierzytelności z rachunku pieniężnego zostały uprzednio zajęte przez inny organ

egzekucyjny, prowadzący rachunki niezwłocznie zawiadamia o tym właściwe organy egzekucyjne. Dokonane zajęcie pozostaje w mocy,

z tym że prowadzący rachunki wstrzymuje się z przekazywaniem zajętych kwot do czasu wskazania organu egzekucyjnego właściwego do

prowadzenia łącznej egzekucji.

• Na podstawie art. 71b ustawy, w przypadku dokonania przez prowadzącego rachunki wypłaty zobowiązanemu zajętych kwot lub kwot

uzyskanych ze sprzedaży zajętych praw z instrumentów finansowych albo wykonania rozporządzeń zobowiązanego powodujących

nieskuteczność prowadzonej egzekucji, zajęte wierzytelności lub część wierzytelności może być ściągnięta od prowadzącego rachunki

w trybie egzekucji administracyjnej.

• Zgodnie z art. 168c ustawy, prowadzący rachunki, który nie wykonał lub nienależycie wykonał ciążące na nim obowiązki związane

z realizacją zajęcia egzekucyjnego praw, odpowiada za wyrządzone przez to wierzycielowi szkody na podstawie przepisów Kodeksu

cywilnego.

• Na podstawie art. 168e ustawy, na prowadzącego rachunki, który nie wykonuje lub nienależycie wykonuje ciążące na nim obowiązki

związane z egzekucją z praw, organ egzekucyjny może nałożyć karę pieniężną do wysokości 3800 zł. W przypadku uchylania się od

wykonania, w dodatkowo wyznaczonych terminach, obowiązków wynikających z zajęcia, kara ta może być powtarzana.

POUCZENIE DLA ZOBOWIĄZANEGO
• Na podstawie art. 54 ustawy, zobowiązanemu przysługuje skarga na zajęcie egzekucyjne. Skargę wnosi się do organu egzekucyjnego

w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia zobowiązanego o czynności egzekucyjnej, tj. od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

W ramach skargi badana jest zgodność dokonania czynności zajęcia z przepisami prawa. Skarga nie zastępuje innych środków zaskarżenia

przewidzianych w ustawie.

• Organ egzekucyjny może z mocy samego zajęcia praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub

innym rachunku oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego wykonywać wszelkie prawa zobowiązanego w zakresie niezbędnym do

prowadzenia egzekucji. Zobowiązany udziela organowi egzekucyjnemu wszelkich wyjaśnień, potrzebnych do dochodzenia należności

pieniężnej.

• Zobowiązanemu nie wolno rozporządzać zajętymi prawami.

• Zobowiązanemu, któremu uprzednio nie doręczono odpisów/ wydruków tytułów wykonawczych wymienionych w niniejszym zawiadomieniu,

przesyła się, jako załączniki, odpisy/ wydruki tych tytułów.

ZAŁĄCZNIK Nr  7

PROTOKÓŁ ODBIORU DOKUMENTU

(oznaczenie organu egzekucyjnego)........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Wartość szacunkowa prawa

majątkowego związanego z

odebranym dokumentem

(oznaczenie lub odpis odbieranego dokumentu).............................................. zł
Na podstawie art. 85 § 1/ art. 95 § 1/ art. 96/ art. 96l pkt 11) ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym

w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", dokonuje się zajęcia praw majątkowych związanych

z wyżej określonym dokumentem przez jego odbiór na pokrycie należności pieniężnych

...............................................................................................................................................................................................................................................
(oznaczenie zobowiązanego2))
I.z tytułu........................................................................za okres....................................z terminem płatności w dniu..................................................
w kwocie.....................................................zł...........gr, z tego należność główna..........................................................zł.............gr, odsetki za zwłokę/
połowa odsetek za zwłokę/ ustawowe/ ustawowe za opóźnienie/ umowne 1) naliczone do dnia sporządzenia protokołu

..........................................zł........gr.

Dalsze odsetki nalicza się od kwoty...................................................zł.........gr wg stopy ...............%.
Należność pieniężna jest objęta tytułem wykonawczym nr..........................................................z dnia...............................................................................,

wystawionym przez...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

(oznaczenie wierzyciela)
II.z tytułu........................................................................za okres....................................z terminem płatności w dniu..................................................
w kwocie.....................................................zł...........gr, z tego należność główna..........................................................zł.............gr, odsetki za zwłokę/
połowa odsetek za zwłokę/ ustawowe/ ustawowe za opóźnienie/ umowne 1) naliczone do dnia sporządzenia protokołu

..........................................zł........gr.

Dalsze odsetki nalicza się od kwoty...................................................zł.........gr wg stopy ...............%.
Należność pieniężna jest objęta tytułem wykonawczym nr..........................................................z dnia...............................................................................,

wystawionym przez...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

(oznaczenie wierzyciela)
III.z tytułu........................................................................za okres....................................z terminem płatności w dniu..................................................
w kwocie.....................................................zł...........gr, z tego należność główna..........................................................zł.............gr, odsetki za zwłokę/
połowa odsetek za zwłokę/ ustawowe/ ustawowe za opóźnienie/ umowne 1) naliczone do dnia sporządzenia protokołu

..........................................zł........gr.

Dalsze odsetki nalicza się od kwoty...................................................zł.........gr wg stopy ...............%.
Należność pieniężna jest objęta tytułem wykonawczym nr..........................................................z dnia...............................................................................,

wystawionym przez...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

(oznaczenie wierzyciela)
kwota kosztów egzekucyjnychkwota kosztów upomnieniaRAZEM DOCHODZONE

NALEŻNOŚCI

zł gr
.........................................................................................
Zgłoszone przez obecnych wnioski i oświadczeniaWzmianka o przyczynie braku podpisów
.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Osoby uczestniczące przy sporządzaniu protokołu:

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Podpis i pieczątka poborcy

skarbowego

..............................................................................................
(imię i nazwisko)(podpis)
..............................................................................................Protokół sporządzono.................................................................................
(imię i nazwisko)(podpis).....................................................................................................................
..............................................................................................
(imię i nazwisko)(podpis)(oznaczenie miejsca, daty i godziny)
..............................................................................................Potwierdzam otrzymanie odpisu protokołu
(imię i nazwisko)(podpis)
.....................................................................................................................
(podpis zobowiązanego)
1) Niepotrzebne skreślić.

2) Podaje się imię i nazwisko lub nazwę zobowiązanego, adres jego zamieszkania lub siedzibę, a także inne dane posiadane przez organ egzekucyjny,

w szczególności NIP, numer PESEL lub REGON.

UWAGA!

I) Jeżeli dokonuje się zajęcia na podstawie więcej niż trzech tytułów wykonawczych można w zawiadomieniu dodać bloki przeznaczone na ujęcie więcej tytułów

wykonawczych, oznaczając je kolejnym numerem.

II) Kwoty podaje się w złotych i dziesiątkach groszy.

POUCZENIE DLA ZOBOWIĄZANEGO
• Zajęcie praw majątkowych związanych z odbieranym dokumentem jest skuteczne z chwilą podpisania niniejszego protokołu

przez poborcę skarbowego.

• Organ egzekucyjny może z mocy samego zajęcia praw majątkowych związanych z dokumentem wykonywać wszelkie prawa

zobowiązanego w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji. Zobowiązany udziela organowi egzekucyjnemu

wszelkich wyjaśnień potrzebnych do dochodzenia należności pieniężnej.

• Jeżeli prawa majątkowe związane z dokumentem zostały już uprzednio zajęte przez inny organ egzekucyjny, zobowiązany

niezwłocznie zawiadamia o tym właściwe organy egzekucyjne.

• Na podstawie art. 54 ustawy, zobowiązanemu przysługuje skarga na zajęcie egzekucyjne. Skargę wnosi się do organu

egzekucyjnego w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia zobowiązanego o czynności egzekucyjnej, tj. od dnia doręczenia

niniejszego protokołu. W ramach skargi badana jest zgodność dokonania czynności zajęcia z przepisami prawa. Skarga nie

zastępuje innych środków zaskarżenia przewidzianych w ustawie.

• Zobowiązany nie może realizować zajętych praw majątkowych związanych z dokumentem poza częścią wolną od egzekucji,

ani rozporządzać zajętymi prawami w żaden inny sposób.

• Zobowiązanemu doręcza się odpisy/ wydruki tytułów wykonawczych wymienionych w niniejszym protokole, o ile nie zostały

wcześniej doręczone.

ZAŁĄCZNIK Nr  8

PROTOKÓŁ ZAJĘCIA AUTORSKIEGO PRAWA MAJĄTKOWEGO I PRAWA POKREWNEGO LUB PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ/ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU PRAWA WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ1)

(oznaczenie organu egzekucyjnego)................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

................................................................................................................

Wartość szacunkowa

zajętego prawa

..............................................zł

(rodzaj i opis zajętego prawa)
Na podstawie art. 96g § 1/ § 21) ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619,

z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", dokonuje się zajęcia/ zawiadamia się o zajęciu1) ww. prawa majątkowego oraz korzyści z tego prawa

na pokrycie należności pieniężnych

...............................................................................................................................................................................................................................................

(oznaczenie zobowiązanego2))
I.z tytułu........................................................................za okres....................................z terminem płatności w dniu..................................................
w kwocie.........................zł........gr, z tego należność główna...................................zł.........gr, odsetki za zwłokę/ połowa odsetek za zwłokę/ ustawowe/
ustawowe za opóźnienie/ umowne2) naliczone do dnia sporządzenia protokołu ..........................................zł........gr.
Dalsze odsetki nalicza się od kwoty...................................................zł.........gr wg stopy ...............%.
Należność pieniężna jest objęta tytułem wykonawczym nr..........................................................z dnia.........................................................................,

wystawionym przez...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

(oznaczenie wierzyciela)
II.z tytułu........................................................................za okres....................................z terminem płatności w dniu..................................................
w kwocie.........................zł........gr, z tego należność główna...................................zł.........gr, odsetki za zwłokę/ połowa odsetek za zwłokę/ ustawowe/
ustawowe za opóźnienie/ umowne2) naliczone do dnia sporządzenia protokołu ..........................................zł........gr.
Dalsze odsetki nalicza się od kwoty...................................................zł.........gr wg stopy ...............%.
Należność pieniężna jest objęta tytułem wykonawczym nr..........................................................z dnia.........................................................................,

wystawionym przez...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

(oznaczenie wierzyciela)
III.z tytułu........................................................................za okres....................................z terminem płatności w dniu.......................
w kwocie.........................zł........gr, z tego należność główna...................................zł.........gr, odsetki za zwłokę/ połowa odsetek za zwłokę/ ustawowe/
ustawowe za opóźnienie/ umowne2) naliczone do dnia sporządzenia protokołu ..........................................zł........gr.
Dalsze odsetki nalicza się od kwoty...................................................zł.........gr wg stopy ...............%.
Należność pieniężna jest objęta tytułem wykonawczym nr..........................................................z dnia.........................................................................,

wystawionym przez...............................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

(oznaczenie wierzyciela)
kwota kosztów egzekucyjnychkwota kosztów upomnieniaRAZEM DOCHODZONE

NALEŻNOŚCI

zł gr
...........................................................................................
WNIOSEK(podpis z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego)
Na podstawie art. 96g § 5 pkt 4 ustawy wnioskuje się o dokonanie we

właściwym rejestrze Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

wpisu o zajęciu prawa objętego protokołem/zawiadomieniem1).

Osoby uczestniczące przy sporządzaniu protokołu:Data (dzień-miesiąc-rok)
........... ...................................

(imię i nazwisko)

........... ...................................

(imię i nazwisko)

...............................................

(imię i nazwisko)

...............................................

(imię i nazwisko)

...............................................

(podpis)

...............................................

(podpis)

...............................................

(podpis)

...............................................

(podpis)

Wzmianka o przyczynie braku podpisów:
.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

Podpis i pieczątka poborcy

skarbowego

Protokół sporządzono .................................................................................

.....................................................................................................................

Potwierdzam otrzymanie odpisu protokołu

.....................................................................................................................

(oznaczenie miejsca i czasu)(podpis zobowiązanego)
1) Niepotrzebne skreślić.

2) Podaje się imię i nazwisko lub nazwę zobowiązanego, adres jego zamieszkania lub siedzibę, a także inne dane posiadane przez organ egzekucyjny, w szczególności

NIP, numer PESEL lub REGON.

UWAGA!

I) Jeżeli dokonuje się zajęcia na podstawie więcej niż trzech tytułów wykonawczych można w zawiadomieniu dodać bloki przeznaczone na ujęcie więcej tytułów wykonawczych,

oznaczając je kolejnym numerem.

II) Kwoty podaje się w złotych i dziesiątkach groszy.

POUCZENIE DLA ZOBOWIĄZANEGO
• Zajęcie praw majątkowych oraz korzyści z tych praw jest skuteczne z chwilą podpisania niniejszego protokołu przez poborcę skarbowego

oraz zobowiązanego lub świadków albo w przypadku praw, o których mowa w art. 96g § 1 pkt 2-5, 7 i 8 ustawy, również doręczenia

Urzędowi Patentowemu Rzeczpospolitej Polskiej zawiadomienia o zajęciu, jeżeli było wcześniejsze.

• Organ egzekucyjny może z mocy samego zajęcia autorskiego prawa majątkowego i prawa pokrewnego oraz prawa własności przemysłowej

wykonywać wszelkie prawa zobowiązanego w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji. Zobowiązany udziela organowi

egzekucyjnemu wszelkich wyjaśnień, potrzebnych do dochodzenia należności pieniężnej.

• Jeżeli prawo zostało już uprzednio zajęte przez inny organ egzekucyjny, zobowiązany niezwłocznie zawiadamia o tym właściwe organy

egzekucyjne.

• Na podstawie art. 54 ustawy, zobowiązanemu przysługuje skarga na zajęcie egzekucyjne. Skargę wnosi się do organu egzekucyjnego

w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia zobowiązanego o czynności egzekucyjnej, tj. od dnia doręczenia niniejszego protokołu/

zawiadomienia. W ramach skargi badana jest zgodność dokonania czynności zajęcia z przepisami prawa. Skarga nie zastępuje innych

środków zaskarżenia przewidzianych w ustawie.

• Na podstawie art. 96h § 3 ustawy, zobowiązanemu przysługuje w terminie 7 dni od dnia zajęcia prawo wniesienia do organu egzekucyjnego

zarzutu na oszacowanie dokonane przez poborcę skarbowego. W przypadku nieuwzględnienia zarzutu zobowiązanego organ egzekucyjny

zwraca się do biegłego skarbowego o oznaczenie wartości zajętych praw. Koszty oszacowania przez biegłego skarbowego ponosi

zobowiązany.

• Zobowiązany nie może rozporządzać zajętymi prawami.

• Zobowiązanemu doręcza się odpisy/ wydruki tytułów wykonawczych wymienionych w niniejszym protokole, o ile nie zostały

wcześniej doręczone.

ZAŁĄCZNIK Nr  9

ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU UDZIAŁU W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

data wystawienia

zawiadomienia1)

...........................

(oznaczenie organu egzekucyjnego)(nazwa i siedziba spółki)
................................................................................................................
(nr zawiadomienia)
Na podstawie art. 96j § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966

r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.

z 2014 r. poz. 1619, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą",

zawiadamia się ww. spółkę o zajęciu udziału

.(nazwa i adres siedziby spółki

lub imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania lub siedziby zobowiązanego)

.......................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
(oznaczenie zobowiązanego2))
i wzywa się spółkę, aby żadnych należności przypadających zobowiązanemu z tytułu zajętego udziału nie uiszczała zobowiązanemu,

lecz należne kwoty przekazała organowi egzekucyjnemu na pokrycie należności

objętych tytułami wykonawczymi wystawionymi przez ............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
(oznaczenie wierzyciela)
Poz.Nr systemowy

sprawy organu

egzekucyjnego3)

Nr tytułu wykonawczegoDane dotyczące dochodzonych należności
rok / okres / termin płatnościkwota należności głównejodsetki
1rodzaj4)
stopa
podstawa5)
kwota
2rodzaj4)
stopa
podstawa5)
kwota
3rodzaj4)
stopa
podstawa5)
kwota
RAZEMkwota kosztów egzekucyjnychkwota kosztów upomnieniakwota należności głównejkwota odsetek
........................................................................................................................................................................
RAZEM DOCHODZONE NALEŻNOŚCI ....................................................................
Odsetki naliczono na dzień1) ........................

Za każdy następny dzień należy naliczać odsetki wg ww. stopy lub wskazanej przez organ egzekucyjny w terminie późniejszym.

Kwoty uzyskane z zajęcia do wysokości wyżej określonej należy wpłacić, powołując się na

numer niniejszego zawiadomienia, na rachunek bankowy:

........................................................................
..........................................................................................................................................................(podpis z podaniem imienia,

nazwiska i stanowiska służbowego)

(nazwa banku i numer rachunku bankowego)
1) Datę podaje się w formacie dd-mm-rrrr.

2) Podaje się imię i nazwisko lub nazwę zobowiązanego, adres jego zamieszkania lub siedzibę, a także inne dane posiadane przez organ egzekucyjny,

w szczególności NIP, numer PESEL lub REGON.

3) Nie wypełnia się, jeżeli organ egzekucyjny nie nadaje numeru systemowego sprawie egzekucyjnej.

4) Wpisuje się odpowiednio: "za zwłokę", "ustawowe", "ustawowe za opóźnienie", "umowne", "połowa odsetek za zwłokę", "nie pobiera się".

5) Wpisuje się kwotę, od której nalicza się odsetki, jeżeli dochodzoną należnością jest ryczałt lub zaliczka na podatek.

UWAGA!

I) Jeżeli dokonuje się zajęcia na podstawie więcej niż trzech tytułów wykonawczych, można w zawiadomieniu dodać:

- pozycje w tabeli przeznaczonej na ujęcie tytułów wykonawczych jednego wierzyciela, oznaczając je kolejnym numerem,

- tabele przeznaczone na ujęcie tytułów wykonawczych innych wierzycieli, z tym że każdą tabelę poprzedza się wyrazami: "objętych tytułami wykonawczymi

wystawionymi przez", a także oznaczeniem wierzyciela.

II) Kwoty podaje się w złotych i dziesiątkach groszy.

POUCZENIE DLA SPÓŁKI
• Zajęcie udziału oraz wierzytelności z tego prawa jest dokonane z chwilą doręczenia spółce niniejszego zawiadomienia.

• Na podstawie art. 70 ustawy, spółka nalicza odsetki z tytułu niezapłacenia należności w terminie, należne od następnego dnia po dniu

wystawienia zawiadomienia do dnia przekazania organowi egzekucyjnemu środków pieniężnych uzyskanych z zajęcia. Jeżeli dłużnik zajętej

wierzytelności przekazuje organowi egzekucyjnemu środki pieniężne za pośrednictwem rachunku bankowego, nalicza odsetki do dnia

obciążenia rachunku bankowego przekazywaną kwotą.

• Jeżeli udział w spółce został uprzednio zajęty przez inny organ egzekucyjny, spółka jest obowiązana powiadomić o tym niezwłocznie właściwe

organy egzekucyjne. Dokonane zajęcie pozostaje w mocy, z tym że spółka wstrzymuje się z przekazywaniem zajętych kwot do czasu

wskazania organu egzekucyjnego właściwego do prowadzenia łącznej egzekucji.

• Na podstawie art. 71b ustawy, jeżeli spółka bezpodstawnie uchyla się od przekazania wierzytelności albo ich części organowi egzekucyjnemu,

zajęta wierzytelność albo część wierzytelności może być ściągnięta od spółki w trybie egzekucji administracyjnej.

• Zgodnie z art. 1680 ustawy, spółka, która nie wykonała lub nienależycie wykonała ciążące na niej obowiązki związane z realizacją zajęcia

egzekucyjnego udziału w spółce, odpowiada za wyrządzone przez to wierzycielowi szkody na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

• Na podstawie art. 168e ustawy, na spółkę, która nie wykonuje lub nienależycie wykonuje ciążące na niej obowiązki związane z egzekucją

z udziału w spółce, organ egzekucyjny może nałożyć karę pieniężną do wysokości 3800 zł. W przypadku uchylania się od wykonania,

w dodatkowo wyznaczonych terminach, obowiązków wynikających z zajęcia, kara ta może być powtarzana.

POUCZENIE DLA ZOBOWIĄZANEGO
• Na podstawie art. 54 ustawy, zobowiązanemu przysługuje skarga na zajecie egzekucyjne. Skargę wnosi się do organu egzekucyjnego

w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia zobowiązanego o czynności egzekucyjnej, tj. od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

W ramach skargi badana jest zgodność dokonania czynności zajęcia z przepisami prawa. Skarga nie zastępuje innych środków zaskarżenia

przewidzianych w ustawie.

• Organ egzekucyjny może z mocy samego zajęcia udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością wykonywać wszelkie prawa

zobowiązanego w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji. Zobowiązany udziela organowi egzekucyjnemu wszelkich wyjaśnień,

potrzebnych do dochodzenia należności pieniężnej.

• Zobowiązanemu nie wolno odebrać należności przypadających z tytułu zajętego udziału, ani rozporządzać zajętym udziałem.

• Zobowiązanemu, któremu uprzednio nie doręczono odpisów/ wydruków tytułów wykonawczych wymienionych w niniejszym zawiadomieniu

przesyła się, jako załączniki, odpisy/ wydruki tych tytułów.

ZAŁĄCZNIK Nr  10

ZAWIADOMIENIE O ZAJĘCIU POZOSTAŁYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

data wystawienia

zawiadomienia1)

...........................

(oznaczenie organu egzekucyjnego)(nazwa i adres dłużnika zajętej wierzytelności)
............................................................................................................
(nr zawiadomienia)
Na podstawie art. 96l pkt 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U.

z 2014 r. poz. 1619, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą",

wzywa się ww. dłużnika, aby należnej od niego kwoty

z tytułu .........................................................................................................
.......................................................................................................................
(imię i nazwisko lub nazwa oraz adres zamieszkania lub siedziby

dłużnika zajętej wierzytelności lub zobowiązanego)

bez zgody organu egzekucyjnego nie uiszczał zobowiązanemu
.......................................................................................................................................................................................................................................................
(oznaczenie zobowiązanego2))
oraz wzywa się do przekazania organowi egzekucyjnemu środków pieniężnych uzyskanych wskutek wykonania prawa majątkowego

oraz wierzytelności z tego prawa do wysokości egzekwowanej należności

objętych tytułami wykonawczymi wystawionymi przez ............................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
(oznaczenie wierzyciela)
Poz.Nr systemowy

sprawy organu

egzekucyjnego3)

Nr tytułu wykonawczegoDane dotyczące dochodzonych należności pieniężnych
rok /okres / termin płatnościkwota należności głównejodsetki
1rodzaj4)
stopa
podstawa5)
kwota
2rodzaj4)
stopa
podstawa5)
kwota
3rodzaj4)
stopa
podstawa5)
kwota
RAZEMkwota kosztów egzekucyjnychkwota kosztów upomnieniakwota należności głównejkwota odsetek
...................................................................................................................................................................
RAZEM DOCHODZONE NALEŻNOŚCI.....................................................................
Odsetki naliczono na dzień1) ........................,

Za każdy następny dzień należy naliczać odsetki wg ww. stopy lub wskazanej przez organ

egzekucyjny w terminie późniejszym.

Kwoty uzyskane z zajęcia do wysokości wyżej określonej należy wpłacić, powołując się na:
..........................................................................................................................................................
(nazwa banku i numer rachunku bankowego)........................................................................

(podpis z podaniem imienia,

nazwiska i stanowiska służbowego)

1) Datę podaje się w formacie dd-mm-rrrr.

2) Podaje się imię i nazwisko lub nazwę zobowiązanego, adres jego zamieszkania lub siedzibę, a także inne dane posiadane przez organ egzekucyjny,

w szczególności NIP, numer PESEL lub REGON.

3) Nie wypełnia się, jeżeli organ egzekucyjny nie nadaje numeru systemowego sprawie egzekucyjnej.

4) Wpisuje się odpowiednio: "za zwłokę", "ustawowe", "ustawowe za opóźnienie", "umowne", "połowa odsetek za zwłokę", "nie pobiera się".

5) Wpisuje się kwotę, od której nalicza się odsetki, jeżeli dochodzoną należnością jest ryczałt lub zaliczka na podatek.

UWAGA!

I) Jeżeli dokonuje się zajęcia na podstawie więcej niż trzech tytułów wykonawczych, można w zawiadomieniu dodać:

- pozycje w tabeli przeznaczonej na ujęcie tytułów wykonawczych jednego wierzyciela, oznaczając je kolejnym numerem,

- tabele przeznaczone na ujęcie tytułów wykonawczych innych wierzycieli, z tym że każdą tabelę poprzedza się wyrazami: "objętych tytułami wykonawczymi

wystawionymi przez", a także oznaczeniem wierzyciela.

II) Kwoty podaje się w złotych i dziesiątkach groszy.

WEZWANIE DŁUŻNIKA ZAJĘTEJ WIERZYTELNOŚCI
Wzywa się dłużnika zajętej wierzytelności, aby w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia złożył organowi egzekucyjnemu

oświadczenie:

1. o uznaniu zajętego prawa majątkowego zobowiązanego,

2. o przekazaniu organowi egzekucyjnemu z zajętego prawa kwoty na pokrycie należności lub,

3. o odmowie przekazania organowi egzekucyjnemu z zajętego prawa kwoty na pokrycie należności oraz jej przyczynie,

4. w jakim sądzie lub przed jakim organem toczy się albo toczyła się sprawa o zajęte prawo.

POUCZENIE DLA DŁUŻNIKA ZAJĘTEJ WIERZYTELNOŚCI
• Zajęcie jest dokonane z chwilą doręczenia niniejszego zawiadomienia.

• Zgodnie z art. 70 ustawy, dłużnik zajętej wierzytelności nalicza odsetki z tytułu niezapłacenia należności w terminie, należne od następnego

dnia po dniu wystawienia zawiadomienia do dnia przekazania organowi egzekucyjnemu środków pieniężnych uzyskanych z zajęcia. Jeżeli

dłużnik zajętej wierzytelności przekazuje organowi egzekucyjnemu środki pieniężne za pośrednictwem rachunku bankowego, nalicza odsetki

do dnia obciążenia rachunku bankowego zobowiązanego przekazywaną kwotą.

• Jeżeli prawo majątkowe zostało uprzednio zajęte przez inny organ egzekucyjny, dłużnik zajętej wierzytelności jest zobowiązany powiadomić

o tym niezwłocznie właściwe organy egzekucyjne. Dokonane zajęcie pozostaje w mocy, z tym że dłużnik zajętej wierzytelności wstrzymuje

się z przekazywaniem zajętych kwot do czasu wskazania organu egzekucyjnego właściwego do prowadzenia łącznej egzekucji.

• Na podstawie art. 71b ustawy, jeżeli dłużnik zajętej wierzytelności uchyla się od przekazania zajętej kwoty organowi egzekucyjnemu, mimo

że prawo majątkowe zostało przez niego uznane i jest wymagalne, zajęta wierzytelność albo część wierzytelności może być ściągnięta od

dłużnika zajętej wierzytelności w trybie egzekucji administracyjnej.

• Zgodnie z art. 168c ustawy, dłużnik zajętej wierzytelności, który nie wykonał lub nienależycie wykonał ciążące na nim obowiązki związane

z realizacją zajęcia egzekucyjnego prawa majątkowego, odpowiada za wyrządzone przez to wierzycielowi szkody na podstawie przepisów

Kodeksu cywilnego.

• Na podstawie art. 168e ustawy, na dłużnika zajętej wierzytelności, który nie wykonuje lub nienależycie wykonuje ciążące na nim obowiązki

związane z egzekucją z praw, organ egzekucyjny może nałożyć karę pieniężną do wysokości 3800 zł. W przypadku uchylania się od

wykonania, w dodatkowo wyznaczonych terminach, obowiązków wynikających z zajęcia, kara ta może być powtarzana.

POUCZENIE DLA ZOBOWIĄZANEGO
• Na podstawie art. 54 ustawy, zobowiązanemu przysługuje skarga na zajęcie egzekucyjne. Skargę wnosi się do organu egzekucyjnego

w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia zobowiązanego o czynności egzekucyjnej, tj. od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

W ramach skargi badana jest zgodność dokonania czynności zajęcia z przepisami prawa. Skarga nie zastępuje innych środków zaskarżenia

przewidzianych w ustawie.

• Organ egzekucyjny może z mocy samego zajęcia praw majątkowych wykonywać wszelkie prawa zobowiązanego w zakresie niezbędnym

do prowadzenia egzekucji. Zobowiązany udziela organowi egzekucyjnemu wszelkich wyjaśnień potrzebnych do dochodzenia należności

pieniężnej.

• Zobowiązanemu nie wolno odebrać należności przypadających z tytułu zajętego prawa ani rozporządzać zajętym prawem lub

ustanowionym dla niego zabezpieczeniem.

• Zobowiązanemu, któremu uprzednio nie doręczono odpisów/ wydruków tytułów wykonawczych wymienionych w niniejszym zawiadomieniu,

przesyła się, jako załączniki, odpisy/ wydruki tych tytułów.

ZAŁĄCZNIK Nr  11

PROTOKÓŁ ZAJĘCIA I ODBIORU RUCHOMOŚCI

PROTOKÓŁ ZAJĘCIA RUCHOMOŚCI
(oznaczenie organu egzekucyjnego)Na podstawie art. 97 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu

egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619, z późn. zm.), zwanej

dalej "ustawą", dokonuje się zajęcia ruchomości na pokrycie egzekwowanych

należności pieniężnych

..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
(oznaczenie zobowiązanego1))
objętych tytułami wykonawczymi wystawionymi przez ............................................................................................................................
(oznaczenie wierzyciela)
Poz.Nr systemowy

sprawy organu

egzekucyjnego2)

Nr tytułu wykonawczegoDane dotyczące dochodzonych należności
Rok/okres/termin

płatności

Kwota należności

głównej

Odsetki
1rodzaj3)
stopa
podstawa4)
kwota
2rodzaj3)
stopa
podstawa4)
kwota
3rodzaj3)
stopa
podstawa4)
kwota
kwota kosztów egzekucyjnychkwota kosztów upomnieniaRAZEM DOCHODZONE

NALEŻNOŚCI

..................................zł............ gr
....................................................................................
Lp.Wyszczególnienie i opis zajętych ruchomościIlośćJednostka

miary

Wartość

szacunkowa w zł

Uwagi
1
2
3
ADNOTACJA O POZOSTAWIENIU ZAJĘTYCH RUCHOMOŚCI POD DOZOREM
Na każdej zajętej ruchomości umieszczono znak, ujawniający na zewnątrz jej zajęcie.
Zajęte ruchomości wyszczególnione w poz. .............................., pozostawiono pod dozorem zobowiązanego/ oddano pod dozór

Pana(i)5): .........................................................................................

...................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko oraz adres zamieszkania)(podpis dozorcy)
POUCZENIE DLA DOZORCY
• Zobowiązanemu albo domownikowi razem z nim mieszkającemu służy prawo zwykłego używania zajętej ruchomości,

pozostawionej pod ich dozorem, byleby przez to ruchomość nie straciła na wartości.

• Jeżeli ruchomość zobowiązanego zajęto u innej osoby uprawnionej do używania tej ruchomości i pozostawiono pod jej

dozorem, osobie tej służy prawo zwykłego używania zajętej ruchomości, byleby przez to ruchomość nie straciła na

wartości.

• W innych przypadkach dozorca nie ma prawa używania zajętej ruchomości, chyba że jej używanie jest konieczne dla

utrzymania jej wartości. W razie używania przez dozorcę zajętego inwentarza żywego, wartość uzyskiwanych pożytków

podlega zaliczeniu na koszty dozoru.

• Dozorca obowiązany jest przechowywać zajętą ruchomość z taką starannością, aby nie straciła na wartości oraz wydać ją

na wezwanie organu egzekucyjnego lub poborcy skarbowego.

• Dozorca obowiązany jest zawiadomić organ egzekucyjny o zamierzonej zmianie miejsca przechowywania ruchomości.

• Dozorca nie odpowiada za uszkodzenie, zniszczenie lub zaginięcie zajętej ruchomości, wynikłe wskutek przypadku lub siły

wyższej.

1) Podaje się imię i nazwisko lub nazwę zobowiązanego, adres jego zamieszkania lub siedzibę, a także inne dane posiadane przez organ egzekucyjny,

w szczególności NIP, numer PESEL lub REGON.

2) Nie wypełnia się, jeżeli organ egzekucyjny nie nadaje numeru systemowego sprawie egzekucyjnej.

3) Wpisuje się odpowiednio: "za zwłokę", "ustawowe", "ustawowe za opóźnienie", "umowne", "połowa odsetek za zwłokę", "nie pobiera się".

4) Wpisuje się kwotę, od której nalicza się odsetki, jeżeli dochodzoną należnością jest ryczałt lub zaliczka na podatek.

5) Niepotrzebne skreślić.

UWAGA!

I) Jeżeli dokonuje się zajęcia na podstawie więcej niż trzech tytułów wykonawczych można w zawiadomieniu dodać:

- pozycje w tabeli przeznaczonej na ujęcie tytułów wykonawczych jednego wierzyciela, oznaczając je kolejnym numerem,

- tabele przeznaczone na ujęcie tytułów wykonawczych innych wierzycieli, z tym że każdą tabelę poprzedza się wyrazami: "objętych tytułami

wykonawczymi wystawionymi przez", a także oznaczeniem wierzyciela.

II) Jeżeli dokonuje się zajęcia więcej niż 3 ruchomości w zawiadomieniu można dodać pozycje w tabeli przeznaczonej na wpisanie ruchomości, oznaczając

je kolejnym numerem.

III) Kwoty podaje się w złotych i dziesiątkach groszy

Strona 2
Zgłoszone przez obecnych wnioski i oświadczenia:Wzmianka o przyczynie braku podpisów
.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Osoby uczestniczące przy sporządzaniu protokołu:Protokół sporządzono.......................................................................
....................................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)(podpis)(oznaczenie miejsca, daty i godziny)
...........................................................................................(podpis i pieczątka poborcy skarbowego)
(imię i nazwisko)(podpis)
...........................................................................................
(imię i nazwisko)(podpis)
...........................................................................................Potwierdzam otrzymanie odpisu protokołu
(imię i nazwisko)(podpis)..........................................................................................................
..........................................................................................................
(podpis zobowiązanego)
POUCZENIE DLA ZOBOWIĄZANEGO
• Jeżeli egzekwowane należności nie zostaną zapłacone w terminie 7 dni od daty sporządzenia niniejszego protokołu,

zajęte ruchomości zostaną sprzedane w trybie egzekucyjnym.

• Organ egzekucyjny może z mocy samego zajęcia ruchomości wykonywać wszelkie prawa zobowiązanego w zakresie

niezbędnym do prowadzenia egzekucji. Zobowiązany udziela organowi egzekucyjnemu wszelkich wyjaśnień potrzebnych

do dochodzenia należności pieniężnej.

• Odebranie zajętych ruchomości może nastąpić w każdej chwili.

• Na podstawie art. 107a ustawy, sprzedaż zajętych ruchomości może nastąpić, za zgodą wierzyciela i zobowiązanego,

w drodze przetargu ofert, jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w wyniku sprzedaży zajętej ruchomości

w drodze licytacji publicznej nie uzyska się korzystnej ceny.

• Jeżeli zajęte ruchomości zostaną przeznaczone do sprzedaży w drodze licytacji publicznej lub przetargu ofert, o ich dacie

zobowiązany zostanie zawiadomiony przez doręczenie odpisu obwieszczenia o licytacji lub ogłoszenia o przetargu ofert.

• Na podstawie art. 104 § 2 ustawy, ruchomości wymienione w poz. .................................................. protokołu mogą być

sprzedane bezpośrednio po zajęciu, ponieważ ........................................................................................................................................

• Zgodnie z art. 300 § 2 i 3 Kodeksu karnego, kto w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu

państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje,

niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, bądź

usuwa znaki zajęcia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Jeżeli ww. czyn wyrządził szkodę wielu

wierzycielom, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

• Na podstawie art. 54 ustawy, zobowiązanemu przysługuje skarga na zajęcie egzekucyjne. Skargę wnosi się do organu

egzekucyjnego w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia zobowiązanego o czynności egzekucyjnej, tj. od dnia doręczenia

niniejszego protokołu. W ramach skargi badana jest zgodność dokonania czynności zajęcia z przepisami prawa. Skarga

nie zastępuje innych środków zaskarżenia przewidzianych w ustawie.

• Na podstawie art. 99 § 2 ustawy, zobowiązanemu przysługuje w terminie 5 dni od daty zajęcia ruchomości prawo

wniesienia do organu egzekucyjnego skargi na oszacowanie dokonane przez poborcę skarbowego. W tym przypadku

organ egzekucyjny jest obowiązany wezwać biegłego skarbowego do oszacowania wartości zajętych ruchomości.

• Zobowiązanemu, któremu uprzednio nie doręczono odpisów/ wydruków tytułów wykonawczych wymienionych

w niniejszym protokole doręcza się, odpisy/ wydruki tych tytułów.

Zgoda zobowiązanego na sprzedaż zajętych ruchomości w

drodze przetargu ofert

..........................................................................................................
(podpis zobowiązanego)
ADNOTACJE ORGANU EGZEKUCYJNEGO
Strona 3
PROTOKÓŁ ODBIORU RUCHOMOŚCI1)
(oznaczenie organu egzekucyjnego)Na podstawie art. 100 § 2 lub 102 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r.

o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619, z późn.

zm.), zwanej dalej "ustawą", ruchomości zajęte protokołem sporządzonym w dniu

……………..……….….. wyszczególnione w poz. ........................................... należące do

..................................................................................................................................................

(oznaczenie zobowiązanego2))
odbiera się od zobowiązanego/ dozorcy3) ..................................................................................................................................................
(podpis oddającego)
Zgłoszone przez obecnych wnioski i oświadczenia:Wzmianka o przyczynie braku podpisów:
.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

Osoby uczestniczące przy sporządzaniu protokołu:Protokół sporządzono.......................................................................
....................................................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko)(podpis)(oznaczenie miejsca, daty i godziny)
...........................................................................................(podpis i pieczątka poborcy skarbowego)
(imię i nazwisko)(podpis)
...........................................................................................
(imię i nazwisko)(podpis)
...........................................................................................Potwierdzam otrzymanie odpisu protokołu
(imię i nazwisko)(podpis)..........................................................................................................
..........................................................................................................
(podpis zobowiązanego)
POUCZENIE DLA ZOBOWIĄZANEGO
Na podstawie art. 54 ustawy, zobowiązanemu przysługuje skarga na odbiór ruchomości. Skargę wnosi się do organu

egzekucyjnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia zobowiązanemu niniejszego protokołu. W ramach skargi badana jest

zgodność dokonania czynności odbioru z przepisami prawa. Skarga nie zastępuje innych środków zaskarżenia

przewidzianych w ustawie.

ADNOTACJE ORGANU EGZEKUCYJNEGO
1) W przypadku, gdy odbiór zajętych ruchomości następuje w innym dniu, niż ich zajęcie, wypełnioną stronę 3 doręcza się zobowiązanemu.

2) Podaje się imię i nazwisko lub nazwę zobowiązanego, adres jego zamieszkania lub siedzibę, a także inne dane posiadane przez organ egzekucyjny,

w szczególności NIP, numer PESEL lub REGON.

3) Niepotrzebne skreślić.

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).