Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.887 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 maja 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 24 lutego 2009 r.
w sprawie wzoru dokumentów potwierdzających zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego nabytego wewnątrzwspólnotowo lub brak obowiązku zapłaty tej akcyzy

Na podstawie art. 109 ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 864) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzór:
1) dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju od nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2009 r. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1 

WZÓR

Dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju od nabytego

wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na

terytorium kraju

Lp.*

Data zapłaty

akcyzy

Dane identyfikujące samochód

Numer identyfikacyjny VIN

albo numer nadwozia,

podwozia lub ramy

Marka, model

Pojemność silnika

(cm3)

1

2

3

4

5

Numer systemowy dokumentu: .....................................................

______________________________

* Kolejne wiersze wypełnia się w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego więcej niż jednego samochodu

przez jeden podmiot.

ZAŁĄCZNIK Nr  2 

WZÓR
........................................................................................
Urząd skarbowy(pieczęć)Miejscowość, data

Dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju od nabytego wewnątrzwspólnotowo samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju

I. Dane nabywcy

1. Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia*/nazwa pełna**

.........................................................................................................................................

2. Adres zamieszkania*/siedziby**

Kraj ....................................................... Województwo ................................................

Powiat ................................................... Gmina .............................................................

Ulica ...................................................... Nr domu ................. Nr lokalu .......................

Miejscowość .......................................... Kod pocztowy .............. Poczta ....................

3. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL................................................................

II. Dane nabywcy (współwłaściciela) ***

1. Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia*/nazwa pełna**

.........................................................................................................................................

2. Adres zamieszkania*/siedziby**

Kraj ....................................................... Województwo ................................................

Powiat ................................................... Gmina .............................................................

Ulica ...................................................... Nr domu ................. Nr lokalu .......................

Miejscowość .......................................... Kod pocztowy .............. Poczta ....................

3. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL................................................................

III. Dane nabywcy (współwłaściciela) ***

1. Nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia*/nazwa pełna**

.........................................................................................................................................

2. Adres zamieszkania*/siedziby**

Kraj ....................................................... Województwo ................................................

Powiat ................................................... Gmina .............................................................

Ulica ...................................................... Nr domu ................. Nr lokalu .......................

Miejscowość .......................................... Kod pocztowy .............. Poczta ....................

3. Identyfikator podatkowy NIP/numer PESEL................................................................

IV. Dane identyfikujące samochód

1. Marka, typ, model ..........................................................................................................

2. Nr identyfikacyjny VIN (nr nadwozia/podwozia) .........................................................

.........................................................................................................................................

3. Pojemność silnika (cm3) .................................................................................................

4. Rok produkcji .................................................................................................................

V. Adnotacje dotyczące opłaty skarbowej ****

1. Dokonano zapłaty opłaty skarbowej w wysokości.......................................................zł

słownie:...........................................................................................................................

2. Nie pobrano opłaty skarbowej na podstawie..................................................................

3. Nie podlega opłacie skarbowej/zwolniono od opłaty skarbowej na podstawie ....................................................................

..................................................

Naczelnik Urzędu Skarbowego

_______________________________

* Dotyczy podmiotów będących osobami fizycznymi.

** Dotyczy podmiotów niebędących osobami fizycznymi.

*** Wypełnić w przypadku samochodu osobowego nabytego na współwłasność.

**** Niepotrzebne skreślić.

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.U.2018.92).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy od samochodu osobowego w nabyciu wewnątrzwspólnotowym (Dz.U.2005.254.2133), które utraciło moc z dniem 1 marca 2009 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U.2014.752).