Wzór deklaracji uproszczonej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.32.235

Akt utracił moc
Wersja od: 27 lutego 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 24 lutego 2009 r.
w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej

Na podstawie art. 62 ust. 4 i art. 106 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11) zarządza się, co następuje:
Określa się wzór deklaracji uproszczonej nabycia wewnątrzwspólnotowego (AKC-U) wraz z objaśnieniami, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2009 r. 2

ZAŁĄCZNIK 

WZÓR

AKC-U

DEKLARACJA UPROSZCZONA NABYCIA WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO

wzór

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, wzoru deklaracji uproszczonej oraz sposobu prowadzenia ewidencji nabywanych wyrobów akcyzowych (Dz. U. Nr 74, poz. 668 oraz z 2005 r. Nr 248, poz. 2099), które traci moc z dniem 1 marca 2009 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11).