Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1901

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 listopada 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI 1
z dnia 21 listopada 2016 r.
w sprawie wzoru deklaracji składanej przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego

Na podstawie art. 10g ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 187 i 1334) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa wzór deklaracji składanej przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, który stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 26 listopada 2016 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

wzór

1 Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. poz. 1911).