Wzór deklaracji podatkowej o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej. - Dz.U.2020.2333 - OpenLEX

Wzór deklaracji podatkowej o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2333

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 grudnia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 1
z dnia 18 grudnia 2020 r.
w sprawie wzoru deklaracji podatkowej o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1293) zarządza się, co następuje:
Określa się wzór deklaracji podatkowej o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej (PSD-1), stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji podatkowej o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. poz. 1365).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

ZAŁĄCZNIK

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI PODATKU OD SPRZEDAŻY DETALICZNEJ

wzór
1 Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).