Wzór deklaracji podatkowej o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej. - Dz.U.2016.1365 - OpenLEX

Wzór deklaracji podatkowej o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.1365

Akt utracił moc
Wersja od: 30 sierpnia 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 24 sierpnia 2016 r.
w sprawie wzoru deklaracji podatkowej o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. poz. 1155) zarządza się, co następuje:
Określa się wzór deklaracji podatkowej o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej (PSD-1), stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 r.

ZAŁĄCZNIK

PSD-1 DEKLARACJA O WYSOKOŚCI PODATKU OD SPRZEDAŻY DETALICZNEJ

wzór
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900).