Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2436

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 13 grudnia 2018 r.
w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych

Na podstawie art. 9 ust. 8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Określa się wzór deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1), stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2.  Określa się wzór załącznika do deklaracji DT-1 (DT-1/A), stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  2.  Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych (Dz. U. poz. 2025).
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

DT-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

DT-1/A ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1

wzór
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).