Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.572 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 marca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 22 grudnia 2015 r.
w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin

Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2012 r. o podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz. U. z 2018 r. poz. 228) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się:
1) wzór deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra (P-KOP/MS) stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) wzór deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej lub gazu ziemnego (P-KOP/RG) stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  2.  Do rozliczenia podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra, dla których obowiązek podatkowy powstał przed dniem 1 stycznia 2016 r., stosuje się wzór deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin (P-KOP), w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 2

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

P-KOP/MS DEKLARACJA DLA PODATKU OD WYDOBYCIA NIEKTÓRYCH KOPALIN W ZAKRESIE MIEDZI I SREBRA

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

P-KOP/RG DEKLARACJA DLA PODATKU OD WYDOBYCIA NIEKTÓRYCH KOPALIN W ZAKRESIE ROPY NAFTOWEJ LUB GAZU ZIEMNEGO

wzór
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz.U.2018.92).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od wydobycia niektórych kopalin (Dz.U.2012.407), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 lipca 2014 r. o specjalnym podatku węglowodorowym (Dz.U.2014.1215).