Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.883

| Akt oczekujący
Wersja od: 13 maja 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 23 kwietnia 2019 r.
w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego

Na podstawie art. 99 ust. 14a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzór deklaracji dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego (VAT-13), stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Wzór deklaracji, o którym mowa w § 1, stosuje się począwszy od rozliczenia za czerwiec 2019 r.
§  3.  Wzór deklaracji dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego, określony w załączniku do rozporządzenia uchylanego w § 4, może być stosowany nie dłużej niż do rozliczenia za grudzień 2019 r., z tym że nie jest wymagane stawianie pieczątki przez przedstawiciela podatkowego lub osobę reprezentującą przedstawiciela podatkowego.
§  4.  Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego (Dz. U. poz. 357).
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2019 r.

ZAŁĄCZNIK

VAT-13 DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEDSTAWICIELA PODATKOWEGO

wzór
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).