Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.357

| Akt obowiązujący
Wersja od: 15 marca 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 12 marca 2013 r.
w sprawie wzoru deklaracji dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego

Na podstawie art. 99 ust. 14a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się wzór deklaracji dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2013 r.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 248, poz. 1481).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1342, 1448, 1529 i 1530 oraz z 2013 r. poz. 35.

ZAŁĄCZNIK

VAT-13 DEKLARACJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG PRZEDSTAWICIELA PODATKOWEGO

wzór