Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2345

| Akt obowiązujący
Wersja od: 13 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 3 grudnia 2018 r.
w sprawie wzoru arkusza opinii służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej

Na podstawie art. 93 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542, 1669 i 2245) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wzór arkusza opinii służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§  2.  Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 czerwca 2010 r. w sprawie wzoru arkusza opinii służbowej funkcjonariusza Służby Więziennej (Dz. U. poz. 816).
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

ZAŁĄCZNIK

OPINIA SŁUŻBOWA FUNKCJONARIUSZA SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

..................................................................

(pieczęć jednostki organizacyjnej SW)

OPINIA SŁUŻBOWA FUNKCJONARIUSZA SŁUŻBY WIĘZIENNEJ

CZĘŚĆ I –wypełnia komórka kadrowa

UWAGA – druk opinii wypełnia się elektronicznie

I.Dane personalne opiniowanego funkcjonariusza

Nazwisko i imię (imiona)

imię ojca

data i miejsce urodzenia

II.Miejsce pełnienia służby i zajmowane stanowisko

Nazwa jednostki organizacyjnej, w której opiniowany pełni służbę

Aktualnie zajmowane stanowisko służbowe:

data mianowania/ powołania na

stanowisko

data wstąpienia do służby

stopień SW

data nadania stopnia

RODZAJ SŁUŻBY

przygotowawcza

kandydacka

stała

wstawić znak " X" w wybranym polu

III.Opinię wydaje się

Wstawić znak "X" w wybranym polu

W służbie przygotowawczej

przed upływem pierwszego roku służby

przed mianowaniem na stałe

w przypadku stwierdzenia nieprzydatności do służby

w przypadku wcześniejszego zatarcia kary dyscyplinarnej

W służbie kandydackiej

po ukończeniu kursu przygotowawczego

w przypadku stwierdzenia nieprzydatności do służby

w przypadku wcześniejszego zatarcia kary dyscyplinarnej

przed ukończeniem każdego roku studiów

W służbie stałej

przed upływem każdych 4 lat do osiągnięcia 20 lat służby

przed upływem każdych 5 lat po przekroczeniu 20 lat służby

w przypadku wniosku o mianowanie lub powołanie funkcjonariusza na wyższe stanowisko służbowe albo o nadanie kolejnego wyższego stopnia Służby Więziennej

niewywiązywania się z obowiązków służbowych

jeżeli od dnia wydania opinii stwierdzającej niewywiązywanie się z obowiązków służbowych upłynęło 6 miesięcy

w przypadku wcześniejszego zatarcia kary dyscyplinarnej

w przypadku polecenia wyższego przełożonego

za okres od

dzień

miesiąc

rok

do

dzień

miesiąc

rok

IV.W przypadku wystąpienia przesunięcia terminu opiniowania o okres

Wstawić znak "X" w wybranym polu

Zawieszenia w czynnościach służbowych

Odbywania szkolenia zawodowego

Urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego lub urlopu rodzicielskiego

Urlopu wychowawczego

Urlopu bezpłatnego

Zwolnienia od zajęć służbowych

Choroby

Delegowania do czasowego pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej

Oddelegowania do pełnienia służby poza Służbę Więzienną

V.Kwalifikacje ogólne i zawodowe

Wykształcenie ogólne (nazwa i rok ukończenia szkoły, uczelni, studia podyplomowe)

Kwalifikacje zawodowe (nazwa i rok ukończenia przeszkolenia zawodowego, kursu, inne)

Szkolenia odbyte w okresie podlegającym ocenie

VI.Ocena wymagań na zajmowanym stanowisku służbowym

Wstawić znak "X" w wybranym polu

KRYTERIA

OCENA

spełnia wymagania formalne

nie spełnia wymagań formalnych

Wykształcenie ogólne

Kwalifikacje zawodowe

Lata stażu służby

Mianowanie lub powołanie na

stanowisko nastąpiło:

przy spełnieniu

wymagań

formalnych

w trybie

wyróżnienia

za zgodą Dyrektora Generalnego

Służby Więziennej przed

uzyskaniem kwalifikacji

zawodowych lub stażu służby

Powyższe dane opiniowanego funkcjonariusza zostały wypełnione przez

......................................,

dnia ........................

...............................................

(miejscowość, data)

(pieczątka i podpis)

CZĘŚĆ II –wypełnia przełożony

UWAGA – druk opinii wypełnia się elektronicznie

I.Najważniejsze zadania realizowane na stanowisku służbowym (na podstawie zakresu czynności, opisu stanowiska lub poleceń przełożonego)

II.Ocena cech osobowości, umiejętności i predyspozycji funkcjonariusza do pełnienia służby na

zajmowanym stanowisku służbowym

Wstawić znak "X" w wybranym polu

KRYTERIA

OCENA

wyróżniająca

bardzo dobra

szczególnie

dobra

dobra

zadowalająca

negatywna

Umiejętności zawodowe, z uwzględnieniem wymagań na

zajmowanym stanowisku służbowym, kwalifikacji

specjalistycznych wynikających z ukończenia szkoleń lub studiów,

znajomości języków obcych oraz wyniki osiągane przez

funkcjonariusza podczas szkoleń

Wykorzystywanie posiadanych umiejętności, z uwzględnieniem

znajomości obowiązujących przepisów i procedur oraz ich

stosowania, zasobu wiadomości i umiejętności pozwalających na

wywiązywanie się z obowiązków i realizację zadań służbowych na

zajmowanym stanowisku

Inicjatywa oraz podnoszenie kwalifikacji, a także umiejętności

samodzielnego wyszukiwania i zdobywania niezbędnych

informacji

Umiejętność planowania i organizowania pracy, z uwzględnieniem

zdolności stopniowania zadań według ich ważności, oraz

sprawność i terminowość ich realizacji

Umiejętność pracy w zespole, z uwzględnieniem przejawiania

postawy sprzyjającej kształtowaniu dobrej atmosfery pracy,

niepowodowania sytuacji konfliktowych, a w razie potrzeby

udzielania pomocy i doradzania

Komunikatywność, z uwzględnieniem umiejętności przekazywania,

odbierania i rozumienia informacji w mowie i piśmie, jasnego

i wyrazistego formułowania wypowiedzi w sposób gwarantujący ich

zrozumienie

Zdolność analitycznego myślenia, z uwzględnieniem umiejętności

oceny wartości informacji, ich źródeł i wyboru oraz

interpretowania, wyciągania wniosków

Samodzielność, z uwzględnieniem umiejętności działania bez

angażowania innych osób oraz konieczności nadzoru przełożonych

Motywacja i kreatywność, z uwzględnieniem umiejętności

tworzenia nowych rozwiązań oraz doskonalenia już istniejących,

inicjowania działań i przyjmowania odpowiedzialności za nie

Dyspozycyjność, z uwzględnieniem możliwości i gotowości

podejmowania oraz realizacji zadań i czynności służbowych

Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, z uwzględnieniem

umiejętności stanowczego i zdecydowanego działania w sytuacjach

nietypowych, gdy nie wystarczają obowiązujące (standardowe)

procedury postępowania, odporność na stres, opanowanie

emocjonalne, umiejętność dostosowania działań do szybko

zmieniających się warunków i sytuacji

Przestrzeganie etyki zawodowej i zdyscyplinowanie,

z uwzględnieniem przestrzegania zasad wynikających ze złożonego

ślubowania

Kryteria dodatkowe do oceny przy opiniowaniu służbowym na wyższe stanowiska kierownicze w Służbie

Więziennej oraz opiniowaniu funkcjonariuszy zajmujących stanowiska kierownicze

Wstawić znak "X" w wybranym polu

KRYTERIA

OCENA

wyróżniająca

bardzo dobra

szczególnie

dobra

dobra

zadowalająca

negatywna

Umiejętność efektywnego zarządzania, z uwzględnieniem

umiejętności prawidłowego rozlokowania i wykorzystania

potencjału ludzkiego oraz zasobów rzeczowych, finansowych

i informacyjnych, niezbędnych w realizacji zadań służbowych,

umiejętności pozyskania nowych zasobów, nadzoru nad realizacją

czynności służbowych oraz kontroli realizacji zadań, a także

motywowania podległych funkcjonariuszy i pracowników do

wyższej jakości pracy oraz rozwoju zawodowego

Zdolność negocjowania, z uwzględnieniem umiejętności

wypracowania pożądanego stanowiska, utrzymania właściwych

stosunków międzyludzkich, a w sytuacji konfliktowej

podejmowania otwartej dyskusji na temat źródeł konfliktu w celu

rozwiązania problemu

Umiejętność strategicznego myślenia, rozpoznawania potrzeb

i generowania kierunków działania, umiejętności oceny ryzyka,

tworzenia strategii działania zgodnej z celami służby

III.Opisowa ocena realizacji zadań służbowych i przygotowania zawodowego oraz posiadanych

predyspozycji, ustalenie przydatności do służby, ocenę wywiązywania się z obowiązków służbowych

oraz przydatności do służby lub na zajmowanym stanowisku

IV.Propozycje podwyższenia lub uzupełnienia kwalifikacji oraz dalszego indywidualnego programu

rozwoju zawodowego

UWAGA: Przy formułowaniu propozycji należy odnieść się do: czynionych postępów i odnoszonych niepowodzeń w okresie

podlegającym ocenie, szczególnych osiągnięć (niepowodzeń) opiniowanego w służbie, i określić działania, które opiniowany ma podjąć w

celu poprawy dotychczasowych wyników, dokonać analizy posiadanych przez opiniowanego uzdolnień podlegających ocenie w korelacji

z oceną wykonywanych zadań oraz wpisać propozycje dotyczące skierowania na szkolenia, studia itp., z podaniem proponowanego

zakresu lub kierunku.

V.Wnioski końcowe dotyczące opiniowanego:

Lp. 1–4 wstawić we właściwą rubrykę znak "X"

Lp.

WNIOSKI KOŃCOWE

1

W służbie przygotowawczej

Przydatny

do służby

Nieprzydatny

do służby

2

W służbie kandydackie

Przydatny

do służby

Nieprzydatny

do służby

3

W służbie stałej:

Wywiązuje się z obowiązków

służbowych

Nie wywiązuje

się z obowiązków

służbowych

Przydatny

na zajmowanym

stanowisku

Nieprzydatny

na zajmowanym

stanowisku

4

Wnioski dodatkowe – część opisowa

UWAGA: Przy formułowaniu wniosków końcowych należy jednoznacznie określić: w okresie służby przygotowawczej i służby kandydackiej o przydatności albo nieprzydatności do służby, w okresie służby stałej o wywiązywaniu albo niewywiązywaniu się z obowiązków służbowych oraz przydatności lub nieprzydatności na zajmowanym stanowisku, a ponadto można sformułować dodatkowe wnioski w szczególności w zakresie awansowania na wyższe stanowisko służbowe, przeniesienia na inne stanowisko równorzędne, zatarcia kary dyscyplinarnej, pozostawienia na zajmowanym stanowisku, przeniesienia na niższe stanowisko służbowe, zwolnienia ze służby, wystąpienia z wnioskiem o nadanie kolejnego stopnia SW, zaliczenia do rezerwy kadrowej na stanowisko kierownicze.

..........................................................................................

(data, pieczątka imienna i podpis wydającego opinię)

Potwierdzenie zapoznania się z opinią

W dniu ............................................................ zapoznałem się z niniejszą opinią służbową i zostałem pouczony o możliwości złożenia,

za pośrednictwem wydającego opinię, wniosku o jej zmianę do ............................................................................... w terminie 14 dni

od dnia zapoznania się z powyższą opinią.

.......................................................................

(data i podpis opiniowanego)

.........................................................................................................................................................................................................................................................

(ewentualne adnotacje przełożonego zapoznającego funkcjonariusza z opinią, np. w razie odmowy złożenia podpisu przez opiniowanego)

.........................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................