Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.92.610

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 listopada 1918 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY OBRONY PAŃSTWA
z dnia 22 września 1920 r.
o wzmiankach w aktach zejścia osób zabitych przez nieprzyjaciela lub zmarłych z powodu okoliczności wojennych.

Art.  1.

Akt zejścia (metryka śmierci) wojskowego, zabitego przez nieprzyjaciela lub zmarłego wskutek ran albo choroby zaraźliwej, nabytej na polu walki, tudzież akt zejścia każdego lekarza, duchownego, sanitarjusza lub sanitarjuszki szpitali wojskowych i oddziałów sanitarnych, zabitych lub zmarłych w takichże okolicznościach, jak również każdej osoby, zmarłej na choroby nabyte wskutek pielęgnowania chorych lub rannych wojskowych, wreszcie akt zejścia każdej osoby cywilnej zabitej przez nieprzyjaciela bądź w charakterze zakładnika, bądź też przy wykonywaniu przez nią obowiązków społecznych, administracyjnych i sądowych lub z powodu ich wykonywania - zawierać będzie na skutek zaświadczenia władzy wojskowej wzmianką: "zginął za Polskę".

Art.  2.

Rozporządzenie niniejsze będzie miało zastosowanie do wojskowych i cywilnych, zabitych i zmarłych w okolicznościach, przewidzianych w art. 1, poczynając od 1 listopada 1918 r. oraz do uczestników b. formacji wojskowych polskich, którzy zginęli w powyższych okolicznościach podczas, wojny światowej chociażby przed tym dniem.

Urzędnik stanu cywilnego (prowadzący księgi metrykalne) po złożeniu zaświadczenia władzy wojskowej, dokona odpowiedniej wzmianki w księgach stanu cywilnego (metrykalnych) na brzegu aktu zejścia.

Art.  3.

Wykonanie rozporządzenia niniejszego powierza się Ministrom Sprawiedliwości, Spraw Wojskowych, Spraw Wewnętrznych, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz b. Dzielnicy Pruskiej.