Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.765 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 28 kwietnia 2020 r. do: 19 lutego 2021 r.
Art.  9.  [Zadania centralnego biura łącznikowego]
1.  Odpowiedzialne za kontakty z państwami członkowskimi lub państwami trzecimi w zakresie wzajemnej pomocy jest centralne biuro łącznikowe, do zadań którego należy:
1) weryfikowanie i przekazywanie państwom członkowskim lub państwom trzecim wniosków o udzielenie pomocy;
2) weryfikowanie i przekazywanie naczelnikom urzędów skarbowych i organom egzekucyjnym wniosków państw członkowskich lub państw trzecich o udzielenie pomocy;
3) udzielanie informacji na wniosek państw członkowskich lub państw trzecich;
4) przekazywanie dokumentów, informacji i wniosków, innych niż określone w pkt 1, związanych z realizacją wzajemnej pomocy;
5) tłumaczenie przekazywanych informacji, wniosków i dokumentów;
6) sporządzanie zarządzeń zabezpieczenia oraz zagranicznych tytułów wykonawczych.
2.  Minister właściwy do spraw finansów publicznych wyznacza, w drodze rozporządzenia, podległą albo nadzorowaną jednostkę organizacyjną, która będzie realizowała zadania centralnego biura łącznikowego, kierując się stopniem przygotowania jednostki organizacyjnej do realizacji zadań centralnego biura łącznikowego.