[Zadania centralnego biura łącznikowego] - Art. 9. - Wzajemna pomoc przy dochodzeniu podatków, ceł i innych należności... - Dz.U.2021.2157 t.j. - OpenLEX

Art. 9. - [Zadania centralnego biura łącznikowego] - Wzajemna pomoc przy dochodzeniu podatków, ceł i innych należności pieniężnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2157 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 listopada 2021 r.
Art.  9.  [Zadania centralnego biura łącznikowego]
1. 
Odpowiedzialne za kontakty z państwami członkowskimi lub państwami trzecimi w zakresie wzajemnej pomocy jest centralne biuro łącznikowe, do zadań którego należy:
1)
weryfikowanie i przekazywanie państwom członkowskim lub państwom trzecim wniosków o udzielenie pomocy;
2)
weryfikowanie i przekazywanie naczelnikom urzędów skarbowych i organom egzekucyjnym wniosków państw członkowskich lub państw trzecich o udzielenie pomocy;
3)
udzielanie informacji na wniosek państw członkowskich lub państw trzecich;
4)
przekazywanie dokumentów, informacji i wniosków, innych niż określone w pkt 1, związanych z realizacją wzajemnej pomocy;
5)
tłumaczenie przekazywanych informacji, wniosków i dokumentów;
6)
sporządzanie zarządzeń zabezpieczenia oraz zagranicznych tytułów wykonawczych.
2. 
Minister właściwy do spraw finansów publicznych wyznacza, w drodze rozporządzenia, podległą albo nadzorowaną jednostkę organizacyjną, która będzie realizowała zadania centralnego biura łącznikowego, kierując się stopniem przygotowania jednostki organizacyjnej do realizacji zadań centralnego biura łącznikowego.