Art. 3. - [Definicje legalne] - Wzajemna pomoc przy dochodzeniu podatków, ceł i innych należności pieniężnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2157 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 26 listopada 2021 r. do: 24 marca 2024 r.
Art.  3.  [Definicje legalne]

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1)
dokument zabezpieczenia - dokument wystawiony przez państwo członkowskie, dołączony do wniosku o podjęcie środków zabezpieczających należności pieniężne, o których mowa w art. 2 pkt 1-6, i stanowiący podstawę do zabezpieczenia w tym państwie członkowskim;
2)
dzień roboczy - dzień od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dnia ustawowo wolnego od pracy;
3)
jednolity formularz służący do powiadomienia - dokument wystawiony przez organ egzekucyjny, wierzyciela albo państwo członkowskie, dołączony do wniosku o powiadomienie;
4)
jednolity tytuł wykonawczy - dokument wystawiony przez organ egzekucyjny albo państwo członkowskie, dołączony do wniosku o odzyskanie należności pieniężnych, o których mowa w art. 2 pkt 1-6;
5)
państwo członkowskie - państwo będące członkiem Unii Europejskiej inne niż Rzeczpospolita Polska;
6)
państwo trzecie - państwo niebędące członkiem Unii Europejskiej;
7)
pierwotny tytuł wykonawczy - odpowiednio:
a)
tytuł wykonawczy stanowiący podstawę do dochodzenia należności pieniężnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b)
dokument wystawiony przez państwo członkowskie, stanowiący podstawę do dochodzenia należności pieniężnych, o których mowa w art. 2, w tym państwie,
c)
dokument wystawiony przez państwo trzecie, stanowiący podstawę do dochodzenia należności pieniężnych, o których mowa w art. 2 pkt 7, w tym państwie;
8)
podmiot - osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której dotyczy wzajemna pomoc;
9)
wniosek o udzielenie pomocy - wniosek o udzielenie informacji, wniosek o powiadomienie, wniosek o odzyskanie należności pieniężnych oraz wniosek o podjęcie środków zabezpieczających należności pieniężne.