Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2494

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 14 grudnia 2018 r.
w sprawie wyżywienia i równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej w trakcie wykonywania czynności służbowych albo delegowania do wykonywania czynności służbowych w ramach form kształcenia

Na podstawie art. 43zq ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1542, 1669, 2245 i 2399) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) uprawnienia funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej do wyżywienia w trakcie wykonywania czynności służbowych albo delegowania do wykonywania czynności służbowych w ramach form kształcenia, normy tego wyżywienia oraz formy ich realizacji, wysokość dziennej pieniężnej wartości normy wyżywienia, jej waloryzację oraz dopuszczalne przekroczenia, a także inne przypadki, w których wyżywienie przysługuje;
2) tryb i warunki otrzymywania równoważnika pieniężnego w zamian za wyżywienie przez funkcjonariuszy i pracowników wykonujących czynności służbowe w ramach form kształcenia, jego wysokość oraz sposób naliczania i wypłaty.
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) formach kształcenia - należy przez to rozumieć szkolenia wstępne, zawodowe i specjalistyczne oraz doskonalenie zawodowe, organizowane na uczelni Służby Więziennej, w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej, ośrodku szkolenia Służby Więziennej i ośrodku doskonalenia kadr Służby Więziennej, a także studia oraz studia podyplomowe na uczelni Służby Więziennej;
2) uprawnionym - należy przez to rozumieć funkcjonariusza albo pracownika Służby Więziennej uczestniczącego w szkoleniach wstępnym, zawodowym i specjalistycznym oraz doskonaleniu zawodowym, organizowanych na uczelni Służby Więziennej, w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej, ośrodku szkolenia Służby Więziennej i ośrodku doskonalenia kadr Służby Więziennej, a także skierowanego na studia albo na studia podyplomowe na uczelni Służby Więziennej albo delegowanego do wykonywania czynności w ramach tych form kształcenia;
3) jednostce - należy przez to rozumieć uczelnię Służby Więziennej, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej, ośrodek szkolenia Służby Więziennej albo ośrodek doskonalenia kadr Służby Więziennej;
4) stawce budżetowej - należy przez to rozumieć dzienną pieniężną wartość normy wyżywienia, stanowiącą ceny zakupu produktów spożywczych zużytych na jej przygotowanie;
5) zakładzie żywienia zbiorowego - należy przez to rozumieć zakład wykonujący działalność w zakresie zorganizowanego żywienia konsumentów.
§  3.  Ustala się następujące normy wyżywienia przysługujące funkcjonariuszom i pracownikom Służby Więziennej w trakcie wykonywania czynności służbowych albo delegowania do wykonywania czynności służbowych w ramach form kształcenia:
1) szkoleniową normę wyżywienia, zwaną dalej "normą "Fs"";
2) uroczystą normę wyżywienia, zwaną dalej "normą "Fp"".
§  4. 
1.  Uprawnionemu, w trakcie wykonywania czynności służbowych albo delegowania do wykonywania czynności służbowych w ramach form kształcenia, przysługuje wyżywienie według normy "Fs".
2.  Norma "Fs" składa się z trzech posiłków i napojów, odpowiadających procentowej wartości stawki budżetowej normy "Fs", w następujących proporcjach:
1) śniadanie - ok. 25% stawki;
2) obiad - ok. 50% stawki;
3) kolacja - ok. 25% stawki.
§  5. 
1.  Norma "Fs" jest realizowana w formie:
1) gotowych posiłków i napojów, w tym jeden posiłek gorący, albo
2) suchego prowiantu i napoju.
2.  Uprawnionemu, w trakcie wykonywania czynności służbowych albo delegowania do wykonywania czynności służbowych w ramach form kształcenia, w warunkach uniemożliwiających korzystanie z gotowych posiłków, wydaje się suchy prowiant i napój o wartości stawki budżetowej normy "Fs".
3.  W przypadku braku możliwości przygotowania posiłków dla uprawnionego na terenie jednostki wyżywienie realizuje się za pośrednictwem zakładów żywienia zbiorowego. Za podstawę rozliczeń przyjmuje się stawkę budżetową normy "Fs" i "Fp" podwyższoną nie więcej niż o 50%.
4.  Niepobrane przez uprawnionego wyżywienie przysługujące mu w danym dniu nie podlega wydaniu w dniu następnym.
5.  Uprawniony opuszczający jednostkę w związku z udzieloną przepustką trwającą dłużej niż 8 godzin otrzymuje wyżywienie do czasu faktycznego opuszczenia jednostki.
6.  Uprawnionemu, który w trakcie wykonywania czynności służbowych w ramach form kształcenia odbywa praktyki w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, wypłaca się w trakcie tych praktyk równoważnik pieniężny, o którym mowa w art. 43zq ust. 1 ustawy, albo realizuje się jego wyżywienie na terenie jednostek organizacyjnych Służby Więziennej zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia. Po odbyciu praktyki kierownik jednostki organizacyjnej Służby Więziennej dokonuje rozliczenia kosztów wyżywienia z właściwą jednostką.
§  6. 
1.  Wysokość stawki budżetowej normy "Fs" wynosi 25,10 zł.
2.  Wysokość stawki budżetowej normy "Fs" podlega corocznej waloryzacji o ustalony w ustawie budżetowej na dany rok średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych. Podstawę waloryzacji stanowi kwota stawki budżetowej normy "Fs" w roku poprzedzającym rok, w którym waloryzacja nastąpiła.
3.  Zmiana wysokości stawki budżetowej normy "Fs" następuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została ogłoszona ustawa budżetowa.
4.  Kwotę stawki budżetowej normy "Fs" zaokrągla się do dziesiętnej części złotego w górę.
§  7.  Uprawnionemu w trakcie wykonywania czynności służbowych albo delegowania do wykonywania czynności służbowych w ramach form kształcenia, jeżeli czynności te trwają:
1) nie dłużej niż dobę i wynoszą:
a) mniej niż 8 godzin - wyżywienie nie przysługuje,
b) od 8 do 12 godzin - przysługuje wyżywienie w wymiarze 50% wysokości stawki budżetowej normy "Fs",
c) ponad 12 godzin - przysługuje pełne wyżywienie;
2) dłużej niż jedną dobę - za każdą dobę przysługuje pełne wyżywienie, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę przysługuje wyżywienie, do czasu faktycznego zakończenia tych czynności.
§  8. 
1.  Uprawnionym, którzy ukończyli studia albo studia podyplomowe na uczelni Służby Więziennej lub szkolenie zawodowe, oraz innym zaproszonym osobom przysługuje uroczysty obiad według normy "Fp".
2.  Wysokość stawki budżetowej normy "Fp" ustala się w kwocie stanowiącej 80% stawki budżetowej normy "Fs".
3.  Kwotę stawki budżetowej normy "Fp" zaokrągla się do dziesiętnej części złotego w górę.
§  9. 
1.  Dopuszcza się zmniejszenie lub zwiększenie dziennej stawki budżetowej każdej z norm wyżywienia o nie więcej niż 10%.
2.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach, związanych z sezonowością występowania artykułów spożywczych na rynku i zróżnicowaniem cen w zależności od pory roku, dopuszcza się zmniejszenie lub zwiększenie stawki budżetowej każdej z norm wyżywienia o nie więcej niż 25%, pod warunkiem niepogorszenia jakości wyżywienia.
3.  W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Generalny Służby Więziennej, na wniosek kierownika jednostki, może wyrazić zgodę na podwyższenie stawki budżetowej norm wyżywienia "Fs" i "Fp" - nie więcej niż o 80%.
4.  Przekroczenia dziennych stawek budżetowych każdej z norm wyżywienia rozlicza się w okresie roku budżetowego według tej samej normy.
5.  Zwiększenia dziennych stawek budżetowych norm wyżywienia, o których mowa w ust. 1-3 oraz § 5 ust. 3, nie podlegają łączeniu.
§  10. 
1.  Równoważnik pieniężny w zamian za wyżywienie w trakcie wykonywania czynności służbowych albo delegowania do wykonywania czynności służbowych w ramach form kształcenia wypłaca jednostka właściwa dla zapewnienia wyżywienia uprawnionym.
2.  Podstawą naliczenia i wypłaty równoważnika pieniężnego jest imienna lista uprawnionych, sporządzona przez funkcjonariusza albo pracownika nadzorującego służbę żywnościową i zatwierdzona przez kierownika jednostki.
3.  Równoważnik pieniężny jest wypłacany z dołu, raz w miesiącu.
§  11. 
1.  Uprawniony otrzymuje:
1) równoważnik pieniężny w pełnej wysokości - za wykonywanie czynności służbowych albo delegowanie do wykonywania czynności służbowych w ramach form kształcenia ponad 12 godzin;
2) równoważnik pieniężny w połowie wysokości - za wykonywanie czynności służbowych albo delegowanie do wykonywania czynności służbowych w ramach form kształcenia od 8 do 12 godzin włącznie.
2.  Jeżeli czas wykonywania czynności służbowych albo delegowania do wykonywania czynności służbowych w ramach form kształcenia wynosi dłużej niż dobę, to za każdą dobę uprawniony otrzymuje równoważnik pieniężny w pełnej wysokości, a za niepełną dobę uprawniony otrzymuje równoważnik wyliczony w sposób określony w ust. 1.
§  12.  Wysokość równoważnika pieniężnego jest równa kwocie stawki budżetowej normy "Fs".
§  13.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.