Rozdział 2 - Mienie i finanse uczelni zawodowej - Wyższe szkoły zawodowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.96.590

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 2006 r.

Rozdział  2

Mienie i finanse uczelni zawodowej

(uchylony).

(uchylony).

1.
Uczelnia zawodowa może uzyskiwać środki finansowe z:
1)
budżetu państwa,
2) 24
budżetu jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków,
3)
czesnego,
4)
darowizn, zapisów, spadków oraz ofiarności publicznej, także pochodzenia zagranicznego.
2.
Przepis ust. 1 pkt 3 nie dotyczy państwowej uczelni zawodowej.
3.
Uczelnia zawodowa może uzyskiwać środki finansowe także z innych tytułów, w tym w szczególności z:
1)
opłat za zajęcia dydaktyczne,
2)
wydzielonej działalności gospodarczej, jeżeli jej statut przewiduje prowadzenie takiej działalności,
3)
udziałów w działalności podmiotów gospodarczych,
4)
odpłatnej działalności badawczej i doradczej.
4.
Nie wykorzystane w danym roku środki finansowe pozostają w dyspozycji uczelni zawodowej.

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

(uchylony).

22 Art. 20 uchylony przez art. 276 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.05.164.1365) z dniem 1 września 2005 r.
23 Art. 21 uchylony przez art. 276 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.05.164.1365) z dniem 1 września 2005 r.
24 Art. 22 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez art. 129 pkt 6 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U.98.106.668) z dniem 1 stycznia 1999 r.
25 Art. 23 uchylony przez art. 276 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.05.164.1365) z dniem 1 września 2005 r.
26 Art. 23a uchylony przez art. 276 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.05.164.1365) z dniem 1 września 2005 r.
27 Art. 23b uchylony przez art. 276 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.05.164.1365) z dniem 1 września 2005 r.
28 Art. 24 uchylony przez art. 276 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.05.164.1365) z dniem 1 września 2005 r.
29 Art. 24a uchylony przez art. 276 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.05.164.1365) z dniem 1 września 2005 r.
30 Art. 25 uchylony przez art. 276 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.05.164.1365) z dniem 1 września 2005 r.
31 Art. 26 uchylony przez art. 276 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.05.164.1365) z dniem 1 września 2005 r.