Wyznaczenie władz powołanych do przyjmowania roszczeń i ustalania warunków do zaopatrzenia inwalidzkiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.3.21

Akt utracił moc
Wersja od: 5 kwietnia 1952 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 19 grudnia 1950 r.
w sprawie wyznaczenia władz powołanych do przyjmowania roszczeń i ustalania warunków do zaopatrzenia inwalidzkiego.

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o zaopatrzeniu inwalidzkim (Dz. U. R. P. z 1945 r. Nr 22, poz. 131, Nr 30, poz. 181, z 1947 Nr 43, poz. 226, z 1948 r. Nr 50, poz. 387 i z 1949 r. Nr 25, poz. 182) zarządza się, co następuje:
Władzami powołanymi do przyjmowania roszczeń do zaopatrzenia inwalidów i wniosków o uznanie osób za zaginione bez własnej winy na terenie i w czasie działań wojennych tudzież do przeprowadzania postępowania wyjaśniającego w tych sprawach są prezydia wojewódzkich rad narodowych (Rady Narodowej m. st. Warszawy i m. Łodzi).
Władzami, powołanymi do orzekania o związku przyczynowym uszkodzenia zdrowia ze służbą wojskową, o stopniu utraty zdolności zarobkowej spowodowanej tym uszkodzeniem oraz o prawie do dodatku na pielęgnację i o wysokości tego dodatku, jako też o zaginięciu bez własnej winy na terenie i w czasie działań wojennych, są inwalidzkie komisje rewizyjno-lekarskie w pierwszej instancji, a inwalidzkie komisje odwoławcze w drugiej i ostatniej instancji.
Inwalidzkie komisje rewizyjno-lekarskie i inwalidzkie komisje odwoławcze działają przy prezydiach wojewódzkich rad narodowych (Rady Narodowej m. st. Warszawy i m. Łodzi).
1.
W skład inwalidzkiej komisji rewizyjno-lekarskiej wchodzą: jako przewodniczący pracownik wydziału pracy i pomocy społecznej prezydium wojewódzkiej rady narodowej (Rady Narodowej m. st. Warszawy i m. Łodzi) należycie obeznany ze sprawami inwalidzkimi, wyznaczony przez prezydium wojewódzkiej rady narodowej (Rady Narodowej m. st. Warszawy i m. Łodzi) oraz jako członkowie:
1)
dwaj lekarze, z których jeden jest lekarzem wydziału pracy i pomocy społecznej, a drugi lekarzem czynnej służby wojskowej wyznaczonym przez władze wojskowe.
2) 1
(skreślony).
2.
Lekarz wydziału jest z urzędu referentem komisji.
1.
W skład inwalidzkiej komisji odwoławczej wchodzą: jako przewodniczący pracownik wydziału pracy i pomocy społecznej prezydium wojewódzkiej rady narodowej (Rady Narodowej m. st. Warszawy i m. Łodzi) należycie obeznany ze sprawami inwalidzkimi, wyznaczony przez prezydium wojewódzkiej rady narodowej (Rady Narodowej m. st. Warszawy i m. Łodzi), oraz jako członkowie:
1)
lekarz wyznaczony do spraw inwalidzkich przez prezydium wojewódzkiej rady narodowej (Rady Narodowej m. st. Warszawy i m. Łodzi),
2)
lekarz czynnej służby wojskowej wyznaczony przez władze wojskowe,
3) 2
przedstawiciel Związku Bojowników o Niepodległość i Demokrację.
2.
Lekarz wyznaczony do spraw inwalidzkich przez prezydium wojewódzkiej rady narodowej (Rady Narodowej m. st. Warszawy i m. Łodzi) jest z urzędu referentem komisji.
Przedstawiciela Związku Bojowników o Niepodległość i Demokrację i jego zastępcę powołuje właściwe prezydium wojewódzkiej rady narodowej (Rady Narodowej m. st. Warszawy i m. Łodzi) spośród kandydatów przedstawionych przez miejscowy zarząd okręgowy Związku Bojowników o Niepodległość i Demokrację.
Przewodniczący i członkowie inwalidzkiej komisji rewizyjno-lekarskiej nie mogą brać udziału w posiedzeniach inwalidzkiej komisji odwoławczej.
W sprawach, w których według rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej i Ministra Skarbu z dnia 17 grudnia 1934 r. w sprawie wykonania ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkim (Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr 5, poz. 32) właściwe są w pierwszej instancji prezydia powiatowych rad narodowych, stają się właściwe z dniem 1 lutego 1951 r. w pierwszej instancji prezydia wojewódzkich rad narodowych (Rady Narodowej m. st. Warszawy i m. Łodzi).
1.
Z dniem wejścia w życie rozporządzenia traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Pracy i Opieki Społecznej i Ministra Skarbu z dnia 28 czerwca 1948 r. w sprawie wyznaczania władz powołanych do przyjmowania roszczeń i ustalania warunków do zaopatrzenia inwalidzkiego (Dz. U. R. P. Nr 35, poz. 241).
2.
Sprawy nie załatwione w dniu wejścia w życie rozporządzenia załatwia się w trybie przewidzianym w niniejszym rozporządzeniu.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 1951 r.
1 § 4 ust. 1 pkt 2 skreślony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 25 marca 1952 r. (Dz.U.52.16.98) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 kwietnia 1952 r.
2 § 5 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 25 marca 1952 r. (Dz.U.52.16.98) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 kwietnia 1952 r.