§ 8. - Wyznaczenie władz powołanych do przyjmowania roszczeń i ustalania warunków do zaopatrzenia inwalidzkiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.3.21

Akt utracił moc
Wersja od: 5 kwietnia 1952 r.
§  8.
W sprawach, w których według rozporządzenia Ministra Opieki Społecznej i Ministra Skarbu z dnia 17 grudnia 1934 r. w sprawie wykonania ustawy o zaopatrzeniu inwalidzkim (Dz. U. R. P. z 1935 r. Nr 5, poz. 32) właściwe są w pierwszej instancji prezydia powiatowych rad narodowych, stają się właściwe z dniem 1 lutego 1951 r. w pierwszej instancji prezydia wojewódzkich rad narodowych (Rady Narodowej m. st. Warszawy i m. Łodzi).