Wyznaczenie sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa wynikające z prawa autorskiego i praw pokrewnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.180.1510

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 16 października 2002 r.
w sprawie wyznaczenia sądów rejonowych rozpoznających sprawy o przestępstwa wynikające z prawa autorskiego i praw pokrewnych.

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904, z 2001 r. Nr 128, poz. 1402 oraz z 2002 r. Nr 126, poz. 1068) zarządza się, co następuje:
1. 
Sprawy o przestępstwa określone w art. 115-119 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, z obszaru właściwości danego sądu okręgowego, z zastrzeżeniem ust. 2, rozpoznają sądy rejonowe w miastach będących siedzibami sądów okręgowych.
2.  1
 Rozpoznawanie spraw z obszaru właściwości:
1)
Sądu Okręgowego w Gdańsku - powierza się Sądowi Rejonowemu Gdańsk-Południe w Gdańsku;
1a) 2
 Sądu Okręgowego w Katowicach - powierza się Sądowi Rejonowemu Katowice-Wschód w Katowicach;
2)
Sądu Okręgowego w Krakowie - powierza się Sądowi Rejonowemu dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie;
2a) 3
 Sądu Okręgowego w Lublinie - powierza się Sądowi Rejonowemu Lublin-Zachód w Lublinie;
3)
Sądu Okręgowego w Łodzi - powierza się Sądowi Rejonowemu dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi;
3a) 4
 Sądu Okręgowego w Poznaniu - powierza się Sądowi Rejonowemu Poznań-Stare Miasto w Poznaniu;
3b) 5
 Sądu Okręgowego w Szczecinie - powierza się Sądowi Rejonowemu Szczecin-Centrum w Szczecinie;
4) 6
 Sądu Okręgowego w Warszawie - powierza się:
a) 7
 Sądowi Rejonowemu dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie - w zakresie spraw z obszaru właściwości tego Sądu oraz Sądu Rejonowego w Piasecznie,
b)
Sądowi Rejonowemu dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie - w zakresie spraw z obszaru właściwości tego Sądu oraz Sądów Rejonowych w Grodzisku Mazowieckim i Pruszkowie,
c)
Sądowi Rejonowemu dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie - w zakresie spraw z obszaru właściwości tego Sądu,
d)
Sądowi Rejonowemu dla Warszawy-Woli w Warszawie - w zakresie spraw z obszaru właściwości tego Sądu,
e)
Sądowi Rejonowemu dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie - w zakresie spraw z obszaru właściwości tego Sądu;
4a) 8
 Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie - powierza się Sądowi Rejonowemu dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie;
5)
Sądu Okręgowego we Wrocławiu - powierza się Sądowi Rejonowemu dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.
1 § 1 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 13 kwietnia 2005 r. (Dz.U.05.63.560) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2005 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 17 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.112.943) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2005 r.

2 § 1 ust. 2 pkt 1a dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 14 marca 2007 r. (Dz.U.07.50.338) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 kwietnia 2007 r.
3 § 1 ust. 2 pkt 2a dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2010 r. (Dz.U.10.245.1644) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2011 r.
4 § 1 ust. 2 pkt 3a dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2007 r. (Dz.U.07.243.1792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2008 r.
5 § 1 ust. 2 pkt 3b dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 22 grudnia 2008 r. (Dz.U.08.235.1610) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2009 r.
6 § 1 ust. 2 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 30 listopada 2005 r. (Dz.U.05.240.2024) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2006 r.
7 § 1 ust. 2 pkt 4 lit. a) zmieniona przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 17 grudnia 2007 r. (Dz.U.07.243.1792) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2008 r.
8 § 1 ust. 2 pkt 4a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 30 listopada 2005 r. (Dz.U.05.240.2024) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2006 r.