Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1492

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 sierpnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 7 sierpnia 2019 r.
w sprawie wyznaczenia podmiotu świadczącego usługi w zakresie projektowania systemu teleinformatycznego służącego do poboru opłaty elektronicznej i kontroli prawidłowości uiszczenia tej opłaty oraz określenia zakresu usług realizowanych przez ten podmiot

Na podstawie art. 13hb ust. 1n i 1o ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 oraz z 2019 r. poz. 698 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wyznacza się Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie do świadczenia usług z zakresu projektowania urządzeń i elementów systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 13hb ust. 1k ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zwanego dalej "systemem".
§  2.  Usługi, o których mowa w § 1, obejmują opracowanie i przekazanie podmiotowi pobierającemu opłatę elektroniczną, o którym mowa w art. 13hb ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, dokumentacji technicznej wysokopoziomowej systemu składającej się z:
1) logicznego modelu danych zawierającego definicję wszystkich logicznych obiektów wykorzystywanych w systemie wraz ze zidentyfikowanymi atrybutami oraz opisującego relacje między zidentyfikowanymi obiektami logicznymi;
2) modelu systemu przedstawiającego wszystkie moduły systemu wraz z ich logicznymi powiązaniami;
3) modelu integracji;
4) architektury infrastruktury, w tym infrastruktury teleinformatycznej, zawierającej identyfikację i charakterystykę wszystkich elementów infrastruktury systemu i powiązania elementów infrastruktury z komponentami modułów;
5) listy standardów wskazującej wszystkie standardy wykorzystywane w systemie i wymagane od innych systemów i podmiotów zewnętrznych;
6) modelu diagramu aktywności map procesów, identyfikacji i opisu ról w systemie odpowiadających rolom w organizacji;
7) przypadków użycia systemu;
8) zależności pomiędzy projektowanymi elementami a zbiorem wymagań;
9) koncepcji wdrożenia obejmującej projekt:
a) migracji zawierający opis procesów biznesowych funkcjonujących w okresie migracji,
b) środowisk projektowych zawierający listę planowanych do wykorzystania środowisk testowych;
10) projektu usług telekomunikacyjnych;
11) dokumentacji testowej.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).