Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2406

| Akt obowiązujący
Wersja od: 27 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 14 grudnia 2018 r.
w sprawie wyznaczenia organu właściwego do potwierdzania niedostępności Systemu

Na podstawie art. 46v ust. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1114, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wyznacza się Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi jako organ właściwy do potwierdzania niedostępności Systemu.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. 2
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie wyznaczenia organu właściwego w sprawie potwierdzania niedostępności Systemu (Dz. U. poz. 424), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy - Prawo celne (Dz. U. poz. 1697).