Wyznaczenie organu Krajowej Administracji Skarbowej do prowadzenia spraw związanych z Rejestrem domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1212

Akt obowiązujący
Wersja od: 7 czerwca 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 23 maja 2022 r.
w sprawie wyznaczenia organu Krajowej Administracji Skarbowej do prowadzenia spraw związanych z Rejestrem domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą

Na podstawie art. 15h ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 888) zarządza się, co następuje:
Wyznacza się Naczelnika Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opolu do:
1)
zatwierdzenia wpisu do Rejestru domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą, zwanego dalej "Rejestrem", zatwierdzenia zmiany wpisu w Rejestrze oraz zatwierdzenia wykreślenia wpisu z Rejestru,
2)
dokonania wpisu do Rejestru, zmiany wpisu w Rejestrze oraz wykreślenia z Rejestru

- w zakresie nazwy domeny internetowej wykorzystywanej do urządzania gier hazardowych niezgodnie z przepisami prawa, dostępnej dla znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej użytkowników sieci Internet.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 939).