Wyznaczenie organu do prowadzenia Rejestru Zastawów Skarbowych. - Dz.U.2017.1919 - OpenLEX

Wyznaczenie organu do prowadzenia Rejestru Zastawów Skarbowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1919

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 października 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 12 października 2017 r.
w sprawie wyznaczenia organu do prowadzenia Rejestru Zastawów Skarbowych

Na podstawie art. 43 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768, 935, 1428 i 1537) zarządza się, co następuje:
Wyznacza się Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie do prowadzenia Rejestru Zastawów Skarbowych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).