§ 1. - Wyznaczenie organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w... - Dz.U.2022.1507 - OpenLEX

§ 1. - Wyznaczenie organów Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przyjmowania, obsługi oraz udostępniania innym organom informacji, o których mowa w art. 45 ust. 3f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1507

Akt obowiązujący
Wersja od: 19 lipca 2022 r.
§  1. 
Do wykonywania zadań Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie przyjmowania, obsługi oraz udostępniania naczelnikom urzędów skarbowych informacji, o których mowa w art. 45 ust. 3f:
1)
pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyznacza się:
a)
naczelnika urzędu skarbowego:
właściwego dla spółki nieruchomościowej w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w ostatnim dniu jej roku podatkowego - jeżeli spółka nieruchomościowa ma adres siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych,
właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych według adresu siedziby spółki nieruchomościowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wynikającego z odpowiedniego rejestru albo ze statutu lub umowy spółki, jeżeli adres siedziby spółki nieruchomościowej nie został ujawniony w odpowiednim rejestrze, ustalonego na ostatni dzień jej roku obrotowego - jeżeli spółka nieruchomościowa nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych,
b)
Naczelnika Trzeciego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Radomiu - jeżeli spółka nieruchomościowa nie ma ustalonego odpowiednio na ostatni dzień jej roku podatkowego albo roku obrotowego adresu siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wynikającego z odpowiedniego rejestru albo ze statutu lub umowy spółki, jeżeli adres siedziby spółki nieruchomościowej nie został ujawniony w odpowiednim rejestrze;
2)
pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wyznacza się:
a)
naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych według adresu miejsca zamieszkania podatnika będącego wspólnikiem spółki nieruchomościowej ustalonego odpowiednio na ostatni dzień roku podatkowego spółki nieruchomościowej albo jej roku obrotowego, jeżeli podatnik ten ma adres miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b)
Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście - jeżeli podatnik będący wspólnikiem spółki nieruchomościowej nie ma adresu miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustalonego odpowiednio na ostatni dzień roku podatkowego spółki nieruchomościowej albo jej roku obrotowego.