Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.421

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 27 lutego 2017 r.
w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów celno-skarbowych właściwych w sprawach rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier oraz określenia obszarów ich właściwości miejscowej

Na podstawie art. 23e ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471, 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 88 i 379) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wyznacza się naczelników urzędów celno-skarbowych właściwych w sprawach rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier oraz określa się obszary ich właściwości miejscowej, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r. 2

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ NACZELNIKÓW URZĘDÓW CELNO-SKARBOWYCH WŁAŚCIWYCH W SPRAWACH REJESTRACJI I EKSPLOATACJI AUTOMATÓW I URZĄDZEŃ DO GIER ORAZ OBSZARY ICH WŁAŚCIWOŚCI MIEJSCOWEJ

Lp.Nazwa i siedziba naczelnika urzędu celno-skarbowegoObszar właściwości miejscowej
123
1Naczelnik Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiuwojewództwo dolnośląskie
2Naczelnik Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniuwojewództwo kujawsko-pomorskie
3Naczelnik Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiejwojewództwo lubelskie
4Naczelnik Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskimwojewództwo lubuskie
5Naczelnik Łódzkiego Urzędu Celno-Skarbowego w Łodziwojewództwo łódzkie
6Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowiewojewództwo małopolskie
7Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawiewojewództwo mazowieckie
8Naczelnik Opolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Opoluwojewództwo opolskie
9Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyśluwojewództwo podkarpackie
10Naczelnik Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstokuwojewództwo podlaskie
11Naczelnik Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyniwojewództwo pomorskie oraz pełnomorskie statki pasażerskie i promy pasażerskie polskiej przynależności, na których są zlokalizowane kasyna gry
12Naczelnik Śląskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Katowicachwojewództwo śląskie
13Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Kielcachwojewództwo świętokrzyskie
14Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztyniewojewództwo warmińsko-mazurskie
15Naczelnik Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniuwojewództwo wielkopolskie
16Naczelnik Zachodniopomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Szczeciniewojewództwo zachodniopomorskie
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 września 2011 r. w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów celnych właściwych w sprawach rejestracji i eksploatacji automatów i urządzeń do gier oraz określenia obszarów ich właściwości miejscowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 697), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379).