Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.180.1396

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW1)
z dnia 23 października 2009 r.
w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu celnego właściwego do wydawania druków zaświadczeń o uzyskanej wygranej

Na podstawie art. 15c ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. Wyznacza się Naczelnika Urzędu Celnego II w Warszawie właściwego do wydawania druków zaświadczeń o uzyskanej wygranej.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 października 2009 r.
______

1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 132, poz. 1111 i Nr 178, poz. 1479, z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 192, poz. 1380 oraz z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 168, poz. 1323.