Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.831

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 maja 2020 r.
§  1.  Wyznacza się koordynatorów delegowanych w dziale sprawiedliwość do realizacji niektórych zadań organu centralnego w zakresie obejmującym wydawane dokumenty urzędowe, o których mowa w art. 2 pkt 3, 4, 7-10, 16-31, 34 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, oraz przyjmowane dokumenty urzędowe, o których mowa w art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1191 z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 (Dz. Urz. UE L 200 z 26.07.2016, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/1191".