Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1304

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lipca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 2 lipca 2019 r.
w sprawie wyznaczenia koordynatora delegowanego w dziale sprawy wewnętrzne oraz zakresu zadań przekazanych koordynatorowi delegowanemu do realizacji

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 860) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Wyznacza się właściwego miejscowo wojewodę jako koordynatora delegowanego w dziale sprawy wewnętrzne do realizacji niektórych zadań organu centralnego w zakresie obejmującym wydawane dokumenty urzędowe, o których mowa w art. 2 pkt 1, 2, 4-6, 11-15, 32-34 i 40 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o przedkładaniu niektórych dokumentów urzędowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, oraz przyjmowane dokumenty urzędowe, o których mowa w art. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1191 z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie promowania swobodnego przepływu obywateli poprzez uproszczenie wymogów dotyczących przedkładania określonych dokumentów urzędowych w Unii Europejskiej i zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 (Dz. Urz. UE L 200 z 26.07.2016, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/1191".
2.  Wojewoda pełni funkcję koordynatora delegowanego wobec nadzorowanych organów gmin oraz kierowników urzędów stanu cywilnego.
§  2.  Pełniąc funkcję koordynatora delegowanego, wojewoda wykonuje następujące zadania:
1) zapewnia przyjmowanie i przekazywanie właściwym organom gmin i kierownikom urzędów stanu cywilnego wniosków o udzielenie informacji, o których mowa w art. 14 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/1191;
2) w wyjątkowych sytuacjach udziela odpowiedzi na wnioski o udzielenie informacji, o których mowa w art. 14 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/1191, skierowane do nadzorowanych organów gmin oraz kierowników urzędów stanu cywilnego;
3) rejestruje użytkowników w udostępnionym przez Komisję Europejską teleinformatycznym Systemie Wymiany Informacji na Rynku Wewnętrznym (IMI), zwanym dalej "systemem IMI";
4) nadaje użytkownikom uprawnienia w systemie IMI;
5) udziela wyjaśnień i pomocy nadzorowanym organom gmin oraz kierownikom urzędów stanu cywilnego w zakresie sposobu korzystania z systemu IMI i jego obsługi;
6) zapewnia sprawny przepływ informacji w zakresie określonym w rozporządzeniu 2016/1191.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1058).