Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1743

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 września 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 6 września 2018 r.
w sprawie wyznaczenia instytutu badawczego do dokonywania analizy danych dotyczących przewozu towarów gromadzonych w rejestrze zgłoszeń oraz zakresu danych podlegających tej analizie

Na podstawie art. 4 ust. 9 pkt 1 i ust. 10 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708 oraz z 2018 r. poz. 138, 1000, 1039 i 1539) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wyznacza się Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie do dokonywania analizy danych dotyczących przewozu towarów gromadzonych w rejestrze zgłoszeń.
§  2. 
1.  Analizie podlegają następujące dane dotyczące przewozów realizowanych środkiem transportu, o którym mowa w art. 2 pkt 11 lit. a ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów, zwanym dalej "środkiem transportu":
1) numer referencyjny;
2) numery rejestracyjne środka transportu;
3) rodzaj towaru;
4) ilość, masa brutto, objętość towaru;
5) współrzędne geograficzne dotyczące położenia środka transportu;
6) prędkość środka transportu;
7) data i godzina pozyskania danych, o których mowa w pkt 5;
8) azymut środka transportu;
9) błąd przekazywania danych satelitarnych;
10) numer lokalizatora albo numer urządzenia przekazującego dane geolokalizacyjne środka transportu do zewnętrznego systemu lokalizacji używanego przez przewoźnika.
2.  W przypadku realizowanego środkiem transportu przewozu towaru rozpoczynającego się na terytorium kraju analizie podlegają również:
1) dane adresowe miejsca załadunku towaru;
2) dane adresowe miejsca dostarczenia towaru albo miejsca zakończenia przewozu na terytorium kraju;
3) data faktycznego rozpoczęcia przewozu towaru;
4) planowana data zakończenia przewozu towaru;
5) informacja o odbiorze towaru.
3.  W przypadku realizowanego środkiem transportu przewozu towaru z terytorium państwa członkowskiego albo z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju analizie podlegają również:
1) miejsce i data rozpoczęcia przewozu towaru na terytorium kraju;
2) dane adresowe miejsca dostarczenia towaru;
3) planowana data zakończenia przewozu towaru;
4) informacja o odbiorze towaru.
4.  W przypadku realizowanego środkiem transportu przewozu towaru z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium drugiego państwa członkowskiego albo państwa trzeciego analizie podlegają również:
1) miejsce i data rozpoczęcia przewozu towaru na terytorium kraju;
2) miejsce zakończenia przewozu towaru na terytorium kraju;
3) planowana data zakończenia przewozu towaru na terytorium kraju.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 2 ust. 1 pkt 5-10, które wchodzą w życie z dniem 1 października 2018 r.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).