Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.117.769

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 grudnia 1920 r.

DEKRET
z dnia 7 grudnia 1920 r.
o wywłaszczeniu gruntów na rzecz rozszerzenia cmentarza grzebalnego w Piotrkowie.

Na podstawie art. 1, 2 i 20 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie przepisów tymczasowych o wywłaszczeniu przymusowem na użytek dróg żelaznych i innych dróg komunikacyjnych lądowych i wodnych oraz wszelkich urządzeń użyteczności publicznej (Dz. Pr. P. P. z 1919 roku № 14, poz. 162), oraz przy uwzględnieniu przepisów tegoż dekretu, dotyczących sposobu wywłaszczenia a zgodnie z uchwałą Rady Ministrów, stanowię co następuje:
Art.  1.

Na potrzeby rozszerzenia cmentarza grzebalnego w m. Piotrkowie zarządza się przymusowe wywłaszczenie parceli gruntów, przylegających do obecnego obszaru cmentarzy, zawierających ogólnej przestrzeni dwa hektary, piętnaście arów, osiemdziesiąt cztery metry kwadratowe a należących do: 1} Ruszkowskiego Michała, 2) Domankiewicza Andrzeja, 3) Sawickich Franciszka i Anny, 4) Szafnickiej Eleonory, 5) Rutke Anieli, 6) Barańskich Andrzeja i Marjanny, 7) Sącińskiej Anny, 8) Sącińskiego Józefa (dwie parcele), 9) spadkobierców po Akermanie Marcinie - Antoniny, Józefy, Leokadji Stanisławy i Marianny Akermanów, 10) Waleckich Kazimierza i Marjanny, 11) spadkobierców po Józefie Czerwińskim: Uniszewskiej Juljanny, Kowalskiej Wiktorii i Czerwińskiego Piotra, 12) Waleckiego Piotra, 13) Mensów Edmunda i Marji, 14) Kafara Marcina oraz 15) Bartenbacha Bolesława.

Art.  2.

Grunty, wskazane w art. 1, ulegają zajęciu natychmiast po dokonaniu opisu.