Wywłaszczenie gruntów na cele rozszerzenia rzymsko-katolickiego cmentarza w Czarnocinie w powiecie łódzkim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.111.939

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 grudnia 1927 r.

ZARZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 3 grudnia 1927 r.
o wywłaszczeniu gruntów na cele rozszerzenia rzymsko-katolickiego cmentarza w Czarnocinie w powiecie łódzkim.

Na podstawie art. 1 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. w przedmiocie przepisów tymczasowych o wywłaszczeniu przymusowemi na użytek dróg żelaznych i innych dróg komunikacyjnych lądowych i wodnych oraz wszelkich urządzeń użyteczności publicznej (Dz. P. P. P. № 14, poz. 162) oraz art. 3 (p. h.) i 4 rozporządzenia Rady Administracyjnej z dnia 18 czerwca 1852 r. (Dz. Pr. t. XLV str. 302) i zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 18 listopada 1927 r. zarządzam co następuje:
Działka ziemi o powierzchni 806 m², położona między obecnym rzymsko-katolickim cmentarzem grzebalnym a gruntami, należącemi do Franciszki Nadaj, we wsi Czarnocinie w powiecie łódzkim, i będąca własnością Michała Florczyka lub osób, które ją do dnia opisu nabędą, ulega przymusowemu wywłaszczeniu na cele rozszerzenia wymienionego cmentarza grzebalnego.
Zarządzenie niniejsze zyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.