Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.85.614

| Akt utracił moc
Wersja od: 7 sierpnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 19 września 1921 r.
w przedmiocie wywłaszczeń nieruchomości i ograniczenia praw własności, dokonanych przez b. władze okupacyjne na użytek dróg komunikacyjnych.

Na mocy art. 33 ust. 1 dekretu z dnia 7 lutego 1919 roku w przedmiocie przepisów tymczasowych o wywłaszczeniu przymusowem na użytek dróg żelaznych i innych dróg komunikacyjnych lądowych i wodnych oraz wszelkich orządzeń użyteczności publicznej (Dz. Pr. № 14, poz. 162) - zarządza się co następuje:
§  1. Określony w dekrecie z dnia 7 lutego 1919 roku w przedmiocie przepisów tymczasowych o wywłaszczeniu przymusowem na użytek dróg żelaznych i innych dróg komunikacyjnych lądowych i wodnych oraz wszelkich urządzeń użyteczności publicznej (Dz. P. № 14 poz. 162) a przedłużony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 1921 roku (Dz. Ust. Rz. P. № 9, poz. 45) do dnia 7 sierpnia 1921 roku termin do wyjaśnienia i zdecydowania przez Ministerstwo Kolei Żelaznych, które z wywłaszczeń nieruchomości i ograniczeń prawa własności, dokonanych przez byłe władze okupacyjne na użytek dróg komunikacyjnych powinny być utrzymane w mocy, przedłuża się do dnia 1 stycznia 1924 roku.
§  2. Upoważnia się Ministra Kolei Żelaznych do ogłaszania przed tym terminem postanowień o utrzymaniu w mocy niektórych wywłaszczeń, uprawniających właścicieli nieruchomości pozostawionych w posiadaniu kolei do wszczynania kroków ku uzyskaniu za nie wynagrodzenia w myśl art. 33 ust. 2 powołanego dekretu.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia" z mocą obowiązującą od dnia 7 sierpnia 1921 roku.